Projekt: Föräldramedverkan vid anestesiinduktion

Doktorandprojekt: Föräldramedverkan vid anestesiinduktion

Det övergripande syftet är att studera föräldramedverkan vid barns sövning utifrån barns, föräldrars och anestesipersonalens perspektiv.

Fakta om projektet

Projektledare
Lisbet Andersson
Övriga projektmedlemmar
Sofia Almerud Österberg, Pauline Johansson, Linnéuniversitetet
Deltagande organisationer
Linneuniversitetet, Region Kalmar län
Finansiär
Familjen Kamprads stiftelse 2013, FORSS 2014
Tidsplan
2012-2021
Ämne Vårdvetenskap (Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Fakulteten för hälso- och vårdvetenskap)

Mer om projektet

Vid vård på sjukhus ska barnets bästa och dess rättigheter beaktas och det inbegriper barnets rätt att ha föräldrar medverkande i dess vård. Anestesiinduktionen, som genomförs på några få minuter, innebär att barnet sätts i ett reversibelt medvetslöst tillstånd och är den mest traumatiska proceduren när ett barn ska genomgå operation. En hög grad av oro finns preoperativt hos både barn och föräldrar inför anestesiinduktion. Ju större barnets oro är, desto sämre är deras samarbetsnivå under anestesiinduktionen.

Anestesipersonalen har ansvar att både kunna upprätthålla barnets ventilation och cirkulation, bemästra barnets eventuella ovilja att samarbeta under anestesiinduktionen och samtidigt möjliggöra ett stödjande av föräldrar. I en tekniktät miljö med ansvar om upprätthållande av livsvitala funktioner kan detta ansvar möjligtvis bli övermäktigt.

Kunskap om föräldrars medverkan vid barns anestesi såsom det erfars utifrån barnens och föräldrars egen berättelse saknas. Det finns inte heller någon kunskap som berör anestesipersonalens uppfattning till att involvera föräldrar vid anestesiinduktionen. Avsikten med framtida forskning är att synliggöra och lyfta fram barn, föräldrar- och anestesipersonalens perspektiv och upplevelser av föräldramedverkan. Det kan bidra till värdefull medvetenhet och ökad förståelse framför allt hos anestesipersonal då de i det relativt korta mötet ska skapa en vårdrelation präglad av tillit och trygghet. Det behövs ytterligare kunskap på vilket sätt föräldramedverkan kan minska oro och skapa trygghet för både barn, föräldrar och anestesipersonal.

Projektet är en del av forskningen i CISA - Centrum för interprofessionell samverkan och sambruk inom akut vård