Projekt: Föräldramedverkan vid anestesiinduktion

Doktorandprojekt: Föräldramedverkan vid anestesiinduktion

Det övergripande syftet var att bidra med ökad kunskap om och fördjupade förståelse för mötet mellan barn, föräldrar och anestesipersonal i en högteknologisk miljö.

Fakta om projektet

Projektledare
Lisbet Andersson
Övriga projektmedlemmar
Sofia Almerud Österberg, Pauline Johansson, Linnéuniversitetet
Deltagande organisationer
Linneuniversitetet, Region Kalmar län
Finansiär
Familjen Kamprads stiftelse 2013, FORSS 2014
Tidsplan
2012-2021
Ämne Vårdvetenskap (Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Fakulteten för hälso- och vårdvetenskap)

Mer om projektet

Projektet har avslutats, läs gärna om resulaten nedan.

Resultat

Resultatet visar att barn som genomgår anestesi upplever rädsla och oro i samband med anestesiinduktion. Orsakerna är mångfacetterade med känslor av maktlöshet, kontrollförlust och upplevelser av tvetydlig begriplighet. Barnen söker då skydd genom olika strategier. Föräldrar upplever också känslor av kontrollförlust och vistelsen i en högteknologisk miljö med okänd personal förstärker upplevelsen av rädsla.

Anestesipersonalen har en nyckelroll för att skapa en vårdande miljö, men då mötet är kort och intensivt gäller det för personalen att vara närvarande, öppna, följsamma och kunna respondera på både barn och föräldrars uttryck. Då föräldrar är en självklar part för barnet krävs att också personalen ser föräldrarna som en resurs. En fråga som bör ställas är om verksamheter har ett barncentrerat perspektiv i vårdandet, hur det ser ut och hur det kan utvecklas. Projektets resultat har syntetiserats till en modell som tillför kunskap om hur stöd på operationsavdelningar kan se ut utifrån ett barncentrerat perspektiv för att stärka barn och föräldrars trygghet och bidra till att mötet blir vårdande. Denna kunskap kan förhoppningsvis bidra till vårdvetenskaplig utveckling och skapa hälsa och välbefinnande även i en högteknologisk miljö.

Projektet var en del av forskningen i CISA - Centrum för interprofessionell samverkan och sambruk inom akut vård