Mobilkamera

Projekt: Fotostödda samtal som behandlingsmetod för att främja hälsa och välbefinnande vid stressrelaterad ohälsa

Projektet syftar till att undersöka behandling med Fotostödda samtal genom interventionen Be-Well i primärvård. Fokus är på det som ger välbefinnande i vardagen, trots stressrelaterad ohälsa.

Fakta om projektet

Biträdande projektledare
Ulrica Hörberg
Övriga projektmedlemmar
Birgitta Gunnarsson, projektledare, Region Kronoberg och Göteborgs universitet; Petra Wagman, biträdande projektledare, Jönköping University; Sara Holmberg, Region Kronoberg och Linnéuniversitetet; Hans Sternudd, Linnéuniversitetet; Kristina Holmgren, Göteborgs universitet
Deltagande organisationer
Region Kronoberg, Region Jönköpings län, Linnéuniversitetet, Jönköping University, Göteborgs universitet
Finansiär
FORSS Forskningsområde i Sydöstra Sverige, Region Kronoberg
Tidsplan
1 januari 2020–31 december 2023
Ämne
Vårdvetenskap (Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Fakulteten för hälso- och livsvetenskap)
Bildvetenskap (Institutionen för musik och bild, Fakulteten för konst och humaniora)

Mer om projektet

Stressrelaterad ohälsa ökar. Behandlingsinsatser som fokuserar på symtom och problem i vardagen har begränsad effekt. Idén med detta projekt är att istället fokusera på det som främjar hälsa, välbefinnande och deltagande i arbetslivet. Syftet med projektet är att undersöka behandling med Fotostödda samtal som tillägg till sedvanlig behandling i primärvård. De som får denna tilläggsbehandling jämförs med en kontrollgrupp för att värdera nyttan i relation till arbetsförmåga, hälsa och välbefinnande.

Fotostödda samtal innebär att deltagare tar fotografier med egen mobil/kamera på sådant som ger välbefinnande i vardagen, för att sedan använda dem som utgångspunkt för reflekterande samtal med behandlare under 12 veckor.

Projektet innebär att deltagare träffar forskare/datainsamlare för information och, efter informerat samtycke, intervju. Därefter genomförs behandling under 12 veckor. Sedan sker ytterligare två tillfällen för intervju. I samband med intervjutillfällena besvarar deltagare frågeformulär samt deltar i muntlig intervju. Intervjutillfälle två har fokus på deltagarens erfarenheter av att delta i behandlingen med utgångspunkt i deltagarens fotografier. Intervjutillfälle tre sker 6 månader efter avslutad behandling. Intervjuerna omfattar deltagarens beskrivning av sin livssituation, hälsa, välbefinnande och arbetsförmåga, samt erfarenheter av deltagande i projektet.

Det är 35 personer som får Fotostödda samtal som tillägg till sedvanlig behandling och 35 personer som får sedvanlig behandling. Personerna är patienter med diagnostiserad stressrelaterad ohälsa i åldern 20 – 67 år.

Projektet är ett samarbete mellan Region Kronoberg och Region Jönköpings län. Forskargruppen består av forskare från Region Kronoberg, Linnéuniversitetet, Jönköping University och Göteborgs universitet.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Hälsa, vårdande och lärande på livsvärldsteoretisk grund.