kvinna föreläser för åhörare i skogen

Projekt: Framtidens skogsskötsel i södra Sverige (FRAS II)

FRAS II är ett forskningsprogram som ska bidra till att vidareutveckla skogsskötseln i södra Sverige och anpassa den till dagens och framtidens behov och förutsättningar. Programmet är gemensamt för Linnéuniversitetet, Sveriges lantbruksuniversitet och Skogforsk och drivs i nära samarbete med skogsnäringen i regionen.

Fakta om projektet

Projektledare
Erika Olofsson (Linnéuniversitetet), Karin Hjelm (Sveriges lantbruksuniversitet), Mattias Berglund (Skogforsk)
Övriga projektmedlemmar
Johanna Witzell, Johan Fransson, Anna Jensen, Ann-Mari Fransson
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, SLU och Skogforsk
Finansiärer
Linnéuniversitetet, Sveriges lantbruksuniversitet, Skogforsk, Södra Skogsägarnas Stiftelse för Forskning, Utveckling och Utbildning, Stiftelsen Skogssällskapet, Sveaskog Förvaltnings AB, Stiftelsen Seydlitz MP bolagen, Holmen Skog AB, Vida AB, Prästlönetillgångar i Växjö stift, Häradsmarken AB, Linköpings Stift Prästlönetillgångar, Prästlönetillgångarna i Skara stift, Göteborgs Stifts Prästlönetillgångar, Västra Sveriges Skogsvårdsförbund, Lunds Stifts Prästlönetillgångar
Tidsplan
2023–2026
Ämne
Skog och träteknik (Institutionen för skog och träteknik, Fakulteten för teknik)
Forskargrupp
Skog och trä
Kunskapsmiljö Linné
Grön hållbar utveckling

Mer om projektet

Framtidens skogsskötsel i södra Sverige (FRAS II) är ett gemensamt forskningsprogram för Linnéuniversitetet, Sveriges lantbruksuniversitet och Skogforsk.

FRAS II vill bidra till att vidareutveckla skogsskötseln i södra Sverige och anpassa skogsskötseln till dagens och framtidens behov och förutsättningar. Detta sker i nära samarbete med skogsnäringen i regionen. En dialog förs också med andra intressenter som berörs av skogsbruket för att fånga skogens alla nyttor.

Programmet kretsar kring tre doktorandprojekt och tre postdocprojekt som tematiskt är inriktade på etablering och skötsel av heterogena skogar, skogsskötsel med hänsyn till ett förändrat klimat samt skogsskötsel och planering för virkesproduktion och andra ekosystemtjänster.

Externa länkar

Om de deltagande organisationerna

Linnéuniversitetet

Vid institutionen för skog och träteknik bedrivs skogsindustriell forskning och utbildning som täcker skogsnäringens försörjningskedja från skog till färdig produkt. Mer specifikt behandlas till exempel frågor om skogsproduktion, skogsskötsel, skogsskötselns inverkan på virkets kvalitet, energiråvaror från skogen, virkets förädling och användning, samt klimatets påverkan på skogen och skogens klimatnytta. Forskningen bedrivs i nära samverkan med skogsindustrin. Institutionen utbildar ca 700 studenter årligen och har mångårig erfarenhet av att bedriva distansutbildning.

Kontakt: Erika Olofsson

Sveriges lantbruksuniversitet

Vid institutionen för sydsvensk skogsvetenskap bedrivs skogsforskning inom ett brett spektrum, allt från skötsel och produktion, skogsekologi och skogshistoria till policy och skogspatogener. Ofta sker en samverkan mellan de olika ämnesområdena för att kunna belysa till exempel blandskog, kontinuitetsskog eller klimatförändringens effekter. Institutionen har en lång tradition av skoglig fältforskning och ett nära samarbete med SLU:s forskningsstationer i Asa och Tönnersjöheden. Vid institutionen utbildas studenter på kandidat-, master- och doktorsnivå.

Kontakt: Karin Hjelm

Skogforsk

Skogforsks forskningsstation i Ekebo, Svalöv, är man ledande när det gäller förädlingsarbetet i södra Sverige, vad gäller både barr- och lövträd. Under den senare tiden har även skötselforskningen varit i fokus och växt i omfattning, främst vad gäller föryngringsfrågor och skötsel av lövträd. Skogforsk har ett nära samarbete med näringen och en väl utarbetad kommunikationsstrategi för att nå ut med resultaten i praktiken.

Kontakt: Mattias Berglund

Medarbetare