kvinna föreläser för åhörare i skogen

Projekt: Framtidens skogsskötsel i södra Sverige (FRAS)

FRAS är ett forskningsprojekt som ska bidra till att vidareutveckla skogsskötseln i södra Sverige och anpassa den till dagens och framtidens behov och förutsättningar.

Detta projekt avslutades 2022.

Fakta om projektet

Projektledare
Erika Olofsson (Linnéuniversitetet), Karin Hjelm (Sveriges lantbruksuniversitet; SLU), Mattias Berglund (Skogforsk)
Övriga projektmedlemmar
Johan Bergh, Stergios Adamopoulos, Anna Monrad Jensen, Rikard Jakobsson, Åsa Rydell Blom, Grace Jones och Magnus Persson
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, SLU och Skogforsk
Finansiärer
Linnéuniversitetet, SLU, Skogforsk, Södra Skogsägarnas Stiftelse för Forskning, Utveckling och Utbildning, Stiftelsen Skogssällskapet, Sveaskog Förvaltnings AB, Stiftelsen Seydlitz MP bolagen, Rappe- von Schmiterlöwska Stiftelsen, Vida AB, Prästlönetillgångar i Växjö stift, Häradsmarken AB, Linköpings Stift Prästlönetillgångar, Boxholms Skogar AB, Prästlönetillgångarna i Skara stift, Göteborgs Stifts Prästlönetillgångar, Västra Sveriges Skogsvårdsförbund, Lunds Stifts Prästlönetillgångar
Tidsplan
2018–2021
Ämne
Skog och träteknik (Institutionen för skog och träteknik, Fakulteten för teknik)
Webbplats
Slu.se/institutioner/sydsvensk-skogsvetenskap/samverkan/FRAS

Mer om projektet

Framtidens skogsskötsel i södra Sverige (FRAS) är ett gemensamt forskningsprogram för Linnéuniversitetet, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och det svenska skogsbrukets forskningsinstitut Skogforsk. FRAS vill bidra till att vidareutveckla skogsskötseln i södra Sverige och anpassa skogsskötseln till dagens och framtidens behov och förutsättningar. Detta sker i nära samarbete med skogsnäringen i regionen. En dialog förs också med andra intressenter som berörs av skogsbruket för att fånga skogens alla nyttor.

Vid Linneuniversitetet är projektet en del av forskningen i forskargruppen Skog och trä. På SLU:s projektsida (se ovan) kommer att finnas mer information efter hand, bland annat ett kalendarium och programmets kommunikationsaktiviteter.

Programmet kretsar kring ett antal doktorandprojekt som är inriktade på olika faser i skötseln. Detta för att skapa ett helhetsgrepp kring skogsvårdskedjan, från föryngring till avverkningsmoget bestånd.

Två teman

Forskningsprogrammet har två genomgående teman som genomsyrar doktorandprojekten och medför samarbeten mellan doktorander, forskarkollegor och näringsrepresentanter. Det första temat är en mer detaljerad anpassning av olika skötselåtgärder till variationen i ståndortsegenskaper inom och mellan bestånd. Detta görs genom att utforska möjligheterna att använda nya digitala datakällor, som vattenkartor och terrängmodeller, för en ökad anpassning av skötselmetoder. Det andra temat är att skapa möjligheter för ett mer variationsrikt skogsbruk på landskapsnivå genom att diversifiera skötselstrategier efter brukarens mål.

Kommunikation

En viktig del av forskningsprogrammet är kommunikation och att kontinuerligt förse näringen och samhället med den nya kunskap som genereras. Forskningsprogrammet innehåller därför ett kommunikationsprojekt där kunskap från de sex doktorandprojekten rapporteras. I programmet ingår också att föra ut relevant kunskap som tidigare har tagits fram. Kommunikation sker dels i traditionell form genom exkursioner, workshops och populärvetenskaplig publicering, dels i nyare form genom informationsteknik som till exempel sociala medier och digitala plattformar.

Doktorandtjänster

De sex doktorandtjänsterna fördelas inom ämnesområden som sammantaget berör beståndens hela omloppstid, med fokus såväl på enskilda trädslag som på blandskog och generell hänsyn.

Medarbetare

Om de deltagande organisationerna

Linnéuniversitetet

Vid institutionen för skog och träteknik bedrivs skogsindustriell forskning och utbildning som täcker skogsnäringens försörjningskedja från skog till färdig produkt. Mer specifikt behandlas till exempel frågor om skogsproduktion, skogsskötsel, skogsskötselns inverkan på virkets kvalitet, energiråvaror från skogen, virkets förädling och användning, samt klimatets påverkan på skogen och skogens klimatnytta. Forskningen bedrivs i nära samverkan med skogsindustrin. Institutionen utbildar ca 700 studenter årligen och har mångårig erfarenhet av att bedriva distansutbildning.

Kontakt: Erika Olofsson

Sveriges lantbruksuniversitet

Vid institutionen för sydsvensk skogsvetenskap bedrivs skogsforskning inom ett brett spektrum, allt från skötsel och produktion, skogsekologi och skogshistoria till policy och skogspatogener. Ofta sker en samverkan mellan de olika ämnesområdena för att kunna belysa till exempel blandskog, kontinuitetsskog eller klimatförändringens effekter. Institutionen har en lång tradition av skoglig fältforskning och ett nära samarbete med SLU:s forskningsstationer i Asa och Tönnersjöheden. Vid institutionen utbildas studenter på kandidat-, master- och doktorsnivå.

Kontakt: Karin Hjelm

Skogforsk

Skogforsks forskningsstation i Ekebo, Svalöv, är man ledande när det gäller förädlingsarbetet i södra Sverige, vad gäller både barr- och lövträd. Under den senare tiden har även skötselforskningen varit i fokus och växt i omfattning, främst vad gäller föryngringsfrågor och skötsel av lövträd. Skogforsk har ett nära samarbete med näringen och en väl utarbetad kommunikationsstrategi för att nå ut med resultaten i praktiken.

Kontakt: Mattias Berglund

Publikationer