symbolisk bild på linnea

Projekt: Genderkonvergens i riksdagens partigrupper

Delstudien Genderkonvergens i riksdagens partigrupper avsåg att på ett fördjupat sätt undersöka frågan om genusskillnaderna i riksdagen och framförallt i partigrupperna har minskat över tid. Märks en homogenisering av riksdagens partigrupper genom minskade genusskillnader rörande prioriteringar av politikens innehåll och form? I så fall, är den generell eller är den knuten till genusrelaterade frågor?

Detta projekt, som nu är avslutat, var ett delprojekt inom projektet Riksdagens partigrupper i förändring.

Enligt masspartimodellen har olika samhällsgrupper skilda intressen, vilket märks genom de värden de representerar i riksdagen. Tidigare forskning om genus representation i riksdagen har visat på att kvinnor i högre grad prioriterar sociala frågor och familjefrågor, samt i större utsträckning än män ser sig som representanter för kvinnor och att kvinnor och män bedriver politik i olika form.

Enligt kartellpartiteorin representerar emellertid ledamöterna i partigrupperna inte främst skilda intressen, utan agerar som professionella politiker vars intressen i allt större utsträckning sammanfaller. Nyare forskning visar också att kvinnliga och manliga riksdagsledamöters politiska prioriteringar konvergerar och blir mer likartade, vilket skulle kunna betraktas som en effekt av de processer kartellpartiteorin lyfter fram.

Studien genomförs av Helena Stensöta, Göteborgs universitet