medicin

Projekt: God läkemedelsanvändning för äldre i Småland (GLAS)

Det övergripande syftet med projektet God läkemedelsanvändning för äldre i Småland (GLAS) är att förbättra äldres läkemedelsanvändning. I GLAS studeras användning av läkemedel ur olika perspektiv och olika insatser för att förbättra läkemedelsanvändningen har utvecklats och testats.

Fakta om projektet

Projektledare
Lina Hellström, leg. Apotekare, Farmacie dr, Linnéuniversitetet och Region Kalmar län
Övriga projektmedlemmar
Malin Johansson Östbring, Tora Hammar, Göran Petersson, Maria Qvarfordt, Pauline Johansson Linnéuniversitetet; Tommy Eriksson, Malmö Universitet; Victoria Throfast, eHälsomyndigheten
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, Region Kalmar län
Finansiär
Familjen Kamprads stiftelse 2013, Forss 2016, Region Kalmar län
Tidsplan
2012-2021
Ämnen
Medicin (institutionen för medicin och optometri, fakulteten för hälso- och livsvetenskap)

Mer om projektet

Syfte

Projektet God läkemedelsanvändning för äldre i Småland (GLAS) syftar till att förbättra äldre personers användning av läkemedel så att läkemedlen i högre utsträckning bidrar till god hälsa. Detta kan göras genom en högre grad av individualisering av behandlingen, genom att följsamheten förbättras, d v s att fler patienter tar sina läkemedel under lång tid, samt genom att förbättra den äldres kännedom om sina egna läkemedel och höja kompetensen hos patienter, anhöriga och personal.

Metod

Följande delstudier ingår i GLAS:

  1. Trender i äldres användning av mindre lämpliga läkemedel 2006-2013 (avslutat).
  2. Internetbaserad fortbildningsmodul för AT-läkare om äldre och läkemedel – en pilotstudie (avslutat).
  3. Läkemedelsgenomgång och motiverande samtal hos patienter med kranskärlssjukdom.
  4. Internetbaserad utbildning om läkemedelsanvändning riktad till äldre patienter och anhöriga.
  5. Äldre personers erfarenheter av generiskt läkemedelsutbyte.

Delstudie 1 är en beskrivande studie, delstudie 2, 3 och 4 är jämförande randomiserade studier och delstudie 5 är en intervjustudie.
Forskningen genomförs av personal inom hälso- och sjukvården tillsammans med forskare vid Linnéuniversitetet.

Resultat

  1. Sex av åtta indikatorer för mindre lämplig läkemedelsanvändning förbättrades mellan åren 2006-2013. De övriga två (polyfarmaci och antikolinerga läkemedel) var oförändrade. Förbättringen var tydligast i den äldsta gruppen (95-99 år), men samma grupp hade fortfarande störst andel personer med mindre lämpliga läkemedel.
  2. En pilotutvärdering av den webbaserade utbildningen om äldre och läkemedel indikerar att webbutbildningen som verktyg är ett effektivt utbildningsinstrument för självstudier som kan hanteras av målgruppen AT-läkare. En förbättrad kompetens hos läkare inom området läkemedelsbehandling av äldre antas på sikt komma många äldre till del.
  3. Resultaten från delstudien “Läkemedelsgenomgång och motiverande samtal” publiceras 2020 och beskrivs i detalj under projektet ”Läkemedelsanvändning vid kranskärlssjukdom” (Malin Johansson Östbring).
  4. Den internetbaserade utbildningen om läkemedel följdes upp med en enkät som visade att äldres kunskap om läkemedelsområdet förbättrades. Deltagarna i både aktiv grupp och kontrollgrupp uttryckte dock en oro för det generiska läkemedelsutbytet på apotek. Deltagarnas generella uppfattning om läkemedel (enligt validerat instrument Beliefs about medicines - general) var att nyttan överväger riskerna men överanvändning av läkemedel upplevdes av vissa som ett problem.
  5. Intervjuer med 12 äldre personer har genomförts och analys pågår. Sammanfattningsvis förväntas projektet GLAS leda till bättre kunskap om olika insatsers möjligheter att förbättra äldres läkemedelsanvändning, kunskap och livskvalitet. Insatserna som studerats förväntas utgöra modell för införande i större skala.

Projektet är en del av forskningen vid eHälsoinstitutet.