gudinna

Projekt: Imperiets berättelser

I projektet undersöker vi hur koloniala och dekoloniala föreställningar förmedlas i populärkulturen.

Fakta om projektet

Projektledare: Johan Höglund
Projektmedlemmar: Johan Höglund
Finansiär: Vetenskapsrådet (2010-2015)
Tidsplan: 2010–2023
Fakultet: Fakulteten för konst och humaniora
Ämne: Engelska, Filmvetenskap, Historia, Litteraturvetenskap
Forskningscentrum: Linnaeus University Centre for Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies

Mer om projektet

Detta komparativa och multimodala projekt använder postkolonial och dekolonial teori för att kartlägga hur populärkulturen förmedlar koloniala och dekoloniala föreställningar och diskurser i tre olika geografiska och temporala sammanhang.

Det första fokuserar på USA från det sena sjuttonhundratalet till vår samtid och studerar det starka sambandet mellan det växande amerikanska imperiet och Amerikansk populärkultur. Särskild uppmärksamhet ges här till hur denna fiktion föreställer relationen till land och hur den bidrar till att skapa upplevelser av säkerhet och osäkerhet. Detta undersöks i detalj i med hjälp av den RJ Sabbatical jag erhöll 2020 för delprojektet Militarizing the Anthropocene: Security, Militant Futures and American Climate Fiction.

Det andra sammanhanget är de välbeforskade senviktorianska och edvardianska perioderna då det Brittiska imperiet nådde sitt klimax. Här har projektet undersökt hur rasbiologin och andra rasifierade diskurser och praktiker gavs uttryck i verk av gotiska författare som Bram Stoker och Richard Marsh.

Det tredje sammanhanget är norra Skandinavien från slutet av nittonhundratalet till idag. Här är fokus främst på den svenska statens kolonisation av Samerna och hur detta har tagit sig uttryck in litteratur, film och andra kulturformer.

Projektet har varit aktivt sedan 2010 och har sedan 2012 sin hemvist i LNUC Concurrences. De omfattande resultaten av undersökningen av de två första historiska och geografiska sambanden har redovisats i ett stort antal internationella tidskrifter som English Literature in Transition, Game Studies, och Journal of Postcolonial Writing.

Projektet har också resulterat i ett antal böcker och temanummer, inklusive monografin The American Imperial Gothic: Popular Culture, Empire, Violence (Routledge 2014), antologierna Gothic in the Anthropocene, red Johan Höglund, Justin Edwards and Rune Graulund (Minnesota University Press, 2021), och Animal Horror Cinema: Genre, History and Criticism, red Johan Höglund, Katarina Gregersdotter och Nicklas Hållén (Palgrave Macmillan, 2015), samt temanumren “Revisiting Adventure” publicerad av Journal of Popular Culture (2018) och “Nordic Colonialisms” publicerad av Scandinavian Studies 2019.