Responsive header image

InKuiS – Innovativt kulturentreprenörskap i samverkansforskning

   Vi skapar ny kunskap och innovationer
   Vi utvecklar nya sätt att agera
   Det gör vi genom samverkansforskning

Kunskapsuppbyggnad i samverkan

Att tänka och agera entreprenöriellt handlar om att vara kreativ, innovativ och utveckla nya sätt att verka med förmågan att kombinera existerande verksamheter, praktiker eller idéer för att organisera dem på nya sätt.

InKuiS – Innovativt kulturentreprenörskap i samverkansforskning – samlar forskare från tre fakulteter på Linnéuniversitetet. Vi samverkar med ett 70-tal regionala och nationella partners. Tidigare studier har visat att det finns behov av ny kunskap som med utgångspunkt i kulturvetenskap och entreprenörskap arbetas fram i samverkan med en mångfald av aktörer inom kulturområdet.

I InKuiS arbetar vi utifrån tanken att utvecklad kulturentreprenöriell skicklighet frodas genom kunskapsuppbyggnad i samverkan.

Samarbete

Vi arbetar tillsammans med:

Institutioner: läns- och konstmuseerna, världsarvsplatser, läns- och regionteatrar och konsthallarna, regionala och kommunala kulturförvaltningar och näringslivsutvecklare.

Fria kulturskapare och andra aktörer: musikscener, kulturfestivaler, kulturarrangörer, konstscener och gallerier, konsthantverkare, besöksnäringen, företag, regionala och lokala förbund, föreningar och intresseorganisationer.

Den digitala världen: digitaliseringens möjligheter konkretiseras i produkter för att förstå efterfrågan, tillgängliggörande av utbud och för att skapa nya digitala affärsmodeller.

InKuiS finansieras av Familjen Kamprads stiftelse.

Kontaktpersoner

Anders Högberg
Anders Högberg
Projektledare
Marina Jogmark
Marina Jogmark
Biträdande projektledare och delprojektledare
Mariana Gómez Johannesson
Mariana Gómez Johannesson
Samverkansrådgivare