Earth Logic Design

Tänk om design såg det som sin uppgift att bidra till goda och rättvisa liv inom planeten jordens gränser, alltså om design var jordlogisk. Vilka praktiker, yrkesroller, samarbeten, verksamhetsmodeller, utbildningar, ekonomiska system, lagar, normer och framgångsindikatorer skulle kunna behövas och uppstå då?

Det här delprojektet iscensätter en ny, jordlogisk, spelplan för design där vi ska skapa systemiska och holistiska förståelser hur design kan verka som strategisk förändringskraft för hållbarhet och skapa ekologiska, sociala, kulturella och ekonomiska värden.

Detta uppnås genom samverkansforskning med aktörer inom kulturellt entreprenörskap inom områdena berättande, scenkonst och hantverk. Projektet kommer att utforska och etablera nya spekulativa yrkesroller, undersöka både lokala och globala förhållanden för designers som agerar som förändringsagenter, och samarbeta med styrning, utbildning och industri för att utveckla förslag på stödjande infrastrukturer.

Delprojektet använder metadesignramverk för att undersöka samspelet mellan designaktivitet på lokala, regionala, globala nivåer, samt produkt-, system- och paradigmnivåer. Som en del av den nya, jordlogiska spelplanen, undersöker vi potentialen av att förstå design som lärande, styrande och språkande aktiviter. Projekter vidareutvecklar resultat från projekten Earth Logic och BOOST Metadesign.

Samverkansforskning

Delprojektet Earth Logic Design har som mål att skapa tydliga riktlinjer och ge exempel på hur design för lärande, styrning och språkande kan användas på ett systematiskt och strategiskt sätt inom förändringsarbete. Det kommer också att fokusera på att mäta och kommunicera effekten av denna designaktivitet, som har en ny roll jämfört med en traditionell industrikontext.

Genom konkret samverkansforskning kommer delprojektet att utveckla nya och innovativa metoder, processer, verksamhetsmodeller, yrkesroller och rutiner för design som en kraft för kulturell förändring. Dessutom kommer resultaten från delprojektet att översättas och användas för fortsatt utvecklingsarbete och forskning inom transdisciplinära samarbeten där design ingår.

Konkret ska projektet leverera

  • Ett ramverk för att mäta och kommunicera effekten av förändringsskapande design.
  • Konkreta metoder för hur kulturinstitutioner kan använda design som en strategisk förändringsagent, samt hur dess värde kan kommuniceras till industri, styrning, utbildning och media.
  • En resurs med konkreta exempel på hur design kan bidra till en hållbar och rättvis omställning, samt nätverk av förändringsskapande kulturutövare.

Forskare vid andra universitet

Kate Fletcher, the Royal Danish Academy, Köpenhamn