Kulturutbud genom entreprenörskap över sektorsgränser

I det här delprojektet skapar vi gemensamt kunskap om hur samverkan mellan samhällssektorer (privat, offentlig, ideell) på landsbygden fungerar inom kultursfären. Vi använder samtidigt tidigare kunskap om entreprenörskap över sektorsgränser för att förstå villkor och möjligheter för den fria organiseringen av kultur.

Delprojektets samverkansforskning syftar till att ge kunskapsbaseradeförmågor att genom entreprenöriell organisering skapa bärkraftiga, flexibla och uthålliga kulturverksamheter.

Bakgrund och frågeställningar

Kultur erbjuds och utövas inom ramen för en mängd olika organisationsformer, allt från statligt till fria konst- och teatergrupper. Inte sällan handlar det om ideell verksamhet, i semi-organiserad form. För att verksamheter ska vidmakthållas och utvecklas, och för att andra ska kunna ta del av kulturen, krävs ökad grad av organisering. Att skapa en organisation och utveckla densamma är en viktig del av entreprenörskapet.

För att kulturorganisationer ska bli ekonomiskt hållbara över tid krävs vanligen någon form av finansiering men vi ser att offentliga medel för kulturutövande är begränsade. Dessutom kräver ekonomisk och social hållbarhet i längden att organiseringen inte endast bygger på ideellt arbete och människors fritid, utan också involverar privata eller offentliga organisationer. I teoretiska termer krävs alltså en entreprenöriell organisering över sektorsgränser.

Vi har i tidigare studier sett att samverkan över sektorsgränser, så som offentlig, privat och ideellsektor, ofta är en nyckelfråga för organisering av samhällsnyttiga och samhällsbärande verksamheter. En av svårigheterna är att de olika sektorerna organiseras enligt olika logiker och med olika tidsperspektiv. Verksamheternas organisationsformer varierar från ideella och ekonomiska föreningar till enskilda firmor och aktiebolag (ibland med begränsad vinstutdelning). Samverkansformerna med det offentliga varierar i sin tur från bidragssituationer till kontraktsrelationer och partnerskap. Var och en av samverkansformerna är förknippade med
sina problem och möjligheter.

Projektet söker svar på frågor som

  • Vilka är för- och nackdelar på kort och lång sikt med olika samverkansformer?
  • Hur påverkas samverkan av verksamheternas och sektorernas olika logiker?
  • Vilka vägar till förbättrad samverkan är framkomliga i olika sammanhang?

Metod

Frågorna utforskas genom interaktiv forskningsmetod där vi som forskare engagerar oss i och har nära dialoger med aktörer i tre olika kulturentreprenöriella verksamheter i Småland, som alla sker i samverkan mellan de tre samhällssektorerna. Dialogerna sker både i grupp och individuellt, med representanter från samtliga samhällssektorer.