Om InKuiS

Genom samverkansforskning mellan universitet, kulturinstitutioner, fria kulturskapare, företag och regionala och kommunala kulturförvaltningar, skapar vi i projektet InKuiS ny innovativ kulturentreprenöriell kunskap. Detta ger utvecklade kulturvärden och stärkt företagsamhet. Det skapar regional attraktionskraft, social hållbarhet, utveckling och tillväxt. Fokus är Småland, med nationell och internationell in- och utblick för att garantera generaliserbarhet av projektets resultat.

Ambitioner

Vår ambition är att genomföra ett samverkansforskningsbaserat projekt som syftar till att uppnå flera mål.

För det första vill vi utveckla kulturentreprenöriella kunskaper och förmågor hos regionala aktörer. Genom detta kommer vi att förbättra universitetets kulturentreprenöriella kunskaper och kompetenser inom forskning, utbildning och samverkan, vilket i sin tur kommer att öka universitetets kapacitet att bidra till den regionala utvecklingen.

Vårt projekt strävar också efter att öka samordningen mellan olika aktörer inom kultursektorn. Detta kommer att skapa förutsättningar för en direkt implementering av forskningsresultaten. De positiva effekterna av detta kommer att sprida sig bortom de deltagande samverkansparterna och gynna en bredare publik.

Vi förväntar oss att våra insatser kommer att öka det kulturella värdet genom att förbättra tillgängligheten och kvaliteten på det kulturella utbudet från olika aktörer. Dessutom kommer projektet att minska den ekonomiska och organisatoriska sårbarheten för aktörerna och skapa fler arbetstillfällen samt bidra till den regionala tillväxten.

Genom att stärka stabiliteten, attraktionskraften och genomslaget för regionens kulturutbud förväntar vi oss att projektet kommer att förändra tillgängligheten till kulturella arrangemang för regionens invånare. Dessutom kommer vi att använda nya digitala verktyg för att förnya och berika kulturlivet.

Projekttid är 2022–2027. InKuiS finansieras av Familjen Kamprads Stiftelse.

 

Kulturentreprenörskap

Genom forskningssamverkan och kulturentreprenörskap kan vi utmana etablerade uppfattningar och öppna upp för möjligheter till innovation och förnyelse. Genom konkreta handlingar bidrar vi till att utveckla kulturella, ekonomiska och sociala värden.

I vårt projekt bygger vi på en förståelse av kulturentreprenörskap som en kreativ, social och kollektiv organisering av resurser. Detta tar sig olika uttryck i verkliga praktiker. Med begreppet kulturentreprenörskap försöker vi fånga det sätt på vilket kulturen skapar värde i olika verksamheter, organisationer, nätverk och processer, både på befintliga och nya arenor och marknader. Vi strävar efter att belysa och utforska detta mångfacetterade fenomen och dess potential för samhällsutveckling.

Ledningsgruppen för InKuiS
Ledningsgruppen för InKuiS består av: Längst bak från vänster: Stephan Reinhold, Mathilda Tham, Per Pettersson Löfquist och Marcelo Milrad. Längs fram från vänster: Marina Jogmark, Anders Högberg, Koraljka Golub och Daniel Ericsson. Frånvarande: Malin Tillmar.

Kunskapsbehov

Inom ramen för InKuiS har vi identifierat flera gemensamma forskningsfrågor som relaterar till kulturentreprenörskap som ett teoretiskt, empiriskt och praktiskt kunskapsområde. Vi fokuserar på olika egenskaper, praktiker, processer, värdeskapande, organisationsformer, samverkan och effekter av kulturentreprenörskap. Vi arbetar brett utifrån ett antal projektgemensamma problemområden och forskningsfrågor:

  • Vad utmärker kulturentreprenörskap? Vilka särdrag och specialiteter ingår i detta område? Hur kan vi utveckla en välutvecklad kunskapsbas för kulturentreprenörskap?
  • Vilka nya kunskaper behövs för att stärka kulturentreprenörernas roll som skapare av kulturella, ekonomiska och sociala värden samt förnyare av samhälleliga institutioner? Hur kan vi effektivt hantera tillgängliga resurser för att öka välbefinnandet för befolkningen?
  • Vilka kompetenser behövs för att utveckla ett dynamiskt och hållbart kulturentreprenörskap? Hur kan vi utnyttja kulturens kraft som drivkraft för innovativa processer och utveckling av nya marknader? Hur kan vi påverka förutsättningarna för framtida hållbarhet och tillväxt?
  • Hur bedrivs kulturentreprenöriellt arbete i samverkan med det omgivande samhället? Hur kan vi skapa trovärdighet, legitimitet och hållbarhet i nyetablerade verksamheter och omvandlingar av befintliga verksamheter?
  • Hur kan kulturentreprenöriella affärsverksamheter utvecklas utan att kompromissa med samhällets förtroende för oberoende kulturinstitutioner och kulturens integritet?
  • Vilka effekter kan förväntas av ett aktivt, innovativt och kreativt kulturentreprenörskap? Hur kan vi följa upp och utvärdera framgång utöver enkla variabler som antal evenemang, besökare eller ekonomiskt resultat?