linnea

Projekt: Kunskap och utbildningsreformer i Europa – historiska och komparativa fallstudier

Detta projekt avslutades 2014.

Fakta om projektet

Projektledare: Daniel Sundberg
Projektmedlemmar: Daniel Sundberg, Andreas Nordin, Stefan Sellbjer, Leif Lindberg
Deltagande organisationer: Uppsala University, University of Oslo, University of Geneva, University of Edinburgh och Humboldt university, Berlin
Finansiär: Vetenskapsrådet
Tidsplan: 2010-2014

Mer om projektet

ERECKS-projektet inleddes som ett samarbete mellan dåvarande Växjö universitet (tillsammans med prof. Leif Lindberg) och Uppsala universitet (Ulf P Lundgren) 2003. I fokus för samarbetet stod pedagogikämnes disciplinära utveckling. Bland annat så utgick samarbetet från en inventering av samtliga föreläsningar av professorsinstallationer inom ämnet sedan 1910 som letts av prof. Leif Lindberg. Därtill har också kursplaneinventeringar, institutioners självvärderingar, sakkunnigutlåtanden etc. används som underlag för empiriska analyser (se t. ex. Sundberg, 2007; 2008). 2009 erhöll nätverket stöd från Vetenskapsrådet (2010-2013). Till ERECKS-nätverket kopplades ytterligare fyra europeiska starka forskningsmiljöer (ERHISE - The research group on Educational Sciences History, University of Geneva, CES, Centre for Educational Sociology, University of Edinburgh, CLEG, The Research group for Curriculum Studies: Education and reforms, governance and evaluation systems, University of Oslo., CEC, Comparative Education Center, Humboldt-University Berlin, The Linnaeus research group SCIES, Linnaeus university; STEP, Studies in Educational Policy and Educational Philosophy, University of Uppsala) för att stimulera samarbete och gemensam kunskapsuppbyggnad kring samspelet mellan utbildningsforskningen, utbildningspolitiken och utbildningsprofessionerna. En rad olika historiskt-komparativa orienterade samarbeten har kommit till stånd genom nätverket. Under 2013 färdigställs antologin "Transnational policy-flows in European education Conceptualization and governing of knowledge" (to be published in Oxford Studies in Comparative Education, 2014).