två barn i klassrum

Projekt: Lärare över gränser

En longitudinell studie av yrkesbanor och professionella identiteter i ljuset av en lärarutbildningsreform.

Detta projekt är avslutat.

Om projektet 

2010 reformerades lärarutbildningen och 2014 examinerades den första kullen grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem från svenska lärosäten. Dessa lärare har, förutom sin specifika utbildning inom området fritidshemspedagogik, också utbildats och fått behörighet att undervisa i ett praktiskt eller estetiskt ämne (vanligen idrott, bild eller musik).

Som ansvariga lärare för det praktiska eller estetiska ämnet förväntas denna nykonstruerade yrkesgrupp undervisa, göra bedömningar och sätta betyg i årskurs 6. De får därmed en dubbel yrkesroll där balansen måste upprätthållas mellan två uppdrag; dels mot arbetet i fritidshemmets traditionellt socialt orienterade verksamhet före och efter skoltid, dels mot undervisning i skolan som ämneslärare i ett mål- och resultatstyrt styrningssystem.

De nya lärarnas yrkesbanor kommer därmed att iscensättas över institutionella och professionella gränser i utbildningssystemet, i form av en balansakt mellan två traditioner (skola och fritidshem). Som nyutexaminerade har de formellt tillträde och behörighet till undervisningsområden och positioner inom skolväsendet som deras äldre kollegor i fritidshemmet inte har. Med den nya behörigheten att röra sig mellan två olika skolformer kommer tidigare oprövade karriärvägar att bli möjliga där nya professionella ställningstaganden krävs.

Våren 2014 inleddes ett longitudinellt forskningsprojekt vars övergripande ambition är att följa och studera 40 nyutexaminerade lärare med inriktning mot arbete i fritidshem under deras inträde i och första fem år på arbetsmarknaden. Det övergripande syftet med projektet är att få syn på vilka eventuella konsekvenser utbildningsreformen kan få för verksamheten i fritidshemmen samt för undervisningen i de praktiska/estetiska ämnena på låg- och mellanstadiet.

Ambitionen är att beskriva, förstå och förklara de särskilda förhållanden, attityder och strategier som påverkar lärares rörelser i utbildningssystemet. De specifika frågor som ställs i föreliggande projekt är Hur konstruerar denna nya profession sina läraridentiteter? Hur navigerar lärarna mellan professionens olika krav? Vilka tjänster har varit öppna för denna nya lärarkategori? Var och när efterfrågas deras kompetens? Vilka val gör lärarna när de ställs inför vägskäl i karriären?

Publikationer