linnea

Projekt: Låt den rätte komma ut!

Ett projekt om lärarutbildningens och introduktionsperiodens funktioner som grindvakter till läraryrket.

Om projektet 

Projektledare: Per Gerrevall
Projektmedlemmar:
Per Gerreval, Per Lindqvist, Ulla Karin Nordänger, Susanne Linnér, Joakim Krantz, Henrik Hegender, Stefan Sellbjer, Kristina Henriksson, Jens Gardesten
Finansiär: Vetenskapsrådet
Tidsplan: 2013 - 2016
Fakultet/institution: Fakulteten för samhällsvetenskap/institutionen för utbildningsvetenskap, institutionen för idrottsvetenskap
Ämne: Pedagogik

Vem anses vara den rätte att träda igenom grinden ut i läraryrket? För närvarande finns flera "grindvakter" som övervakar de passager den prospektive läraren förväntas klara sig igenom för att ta sig ut i yrkeslivet. Det handlar framför allt om kompetensprövningen under lärarutbildningen men även om eventuell granskning av/anmälningar mot lärares yrkesutövning.

I projektet avser vi undersöka lärarkvalitet så som den kommer till uttryck i "underkännandets praktik", d.v.s. där osäkerhet råder beträffande (prospektiva) lärares lämplighet och/eller kvalitet. Syftet är att, mot bakgrund av den omstrukturering som skett inom skolområdet, utveckla kunskap om de procedurer och indikatorer som förkommer vid prövning av lärarkvalitet på de båda institutionerna lärarutbildning och skola.

Det råder brist på forskning om bedömning av lärares kompetens och om relationen mellan lärarutbildning och yrkesintroduktion, vilket motiverar valet av en explorativ studie med en teorigenererande och flexibel design. Inom de båda institutionerna avser vi skapa, via dokument-, enkät- respektive intervjustudier, såväl generella översiktsbilder som närbilder i form av typfall av hur underkännandets praktik gestaltar sig med avseende på indikatorer och procedurer. Slutligen jämförs de båda institutionerna med avseende på hur man såväl inom policy som i praktik konstituerar bilden av lärarkvalitet.