Idrottsredskap

Licentiatprojekt: Språk och kontext. Nyanlända gymnasisters möte med skolämnet IDH i Sverige

Min studies övergripande syfte är att undersöka nyanlända gymnasisters möte med skolämnet idrott och hälsa (IDH) genom analyser av Skolverkets kartläggningsmaterial steg 3 i IDH och dess användning på Språkintroduktionsprogrammet.

Fakta om projektet

Doktorand
Georgina Charisis
Huvudhandledare
Kristina Danielsson
Biträdande handledare
Sofia Ask
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, Stockholms universitet, Högskolan i Dalarna
Finansiär
Vetenskapsrådet: Nationellt forskningsprogram om migration och
integration
Tidsplan
26 augusti 2019 - 31 augusti 2022
Ämne
Svenska som andraspråk (institutionen för svenska språket, fakulteten för konst och humaniora)

Mer om projektet

Mitt projekt är del av ett större projekt som fokuserar ämne, språk, och inkludering för att möjliggöra en helhetssyn på lärande, undervisning och inkludering. Vi vill se hur nämnda faktorer kan stöttas och utvecklas så att fler nyanlända elever kan lyckas med sina studier.

Mitt specifika forskningsprojekts syfte är att beskriva nyanlända gymnasisters bild av skolämnet IDH. IDH är nämligen, utöver svenska som andraspråk, det ämne som de allra flesta nyanlända elever möter nästintill omedelbart vid skolstart i Sverige (SOU 2017:54). Idrottsundervisningen är obligatorisk så nyanlända utan eller med ytterst lite språk förväntas delta i en miljö som är utpräglat förknippad med rörelse i olika former. Dessutom sker deltagande oftast utan introduktion, vilket höjer de språkliga kraven ytterligare (Lundin 2016).

Att eleverna deltar i en ämnespraktik som de har begränsad eller till och med ingen tidigare erfarenhet och kunskap om, är också utmanande. Statistisk visar att över 30 % av nyanlända elever inte når målen i IDH samtidigt som de är underrepresenterade i idrottsföreningar (Skolverket 2019). Eftersom idrottsrörelsen i Sverige ses som en av de viktigaste organiserade utbildningsformerna är det en betydelsefull aspekt att ta hänsyn till, i synnerhet sedan 80 % av Sveriges befolkning hävdar att de någon gång mellan tretton och 20 års ålder varit aktiva i idrottsrörelser på fritiden (Larsson 2005, Redelius 2005, Ungdomsstyrelsen 2005). Idrottsundervisningen i skolan fyller alltså en särskilt betydelsefull funktion för de barn, vars enda regelbundna fysiska träning sker just på idrottslektionerna (Engström 2004:6). Man kan anta att många nyanlända elever ingår i den kategorin, eftersom IDH inte är ett obligatoriskt skolämne globalt. Forskning om gymnasieskolans språkintroduktionsprogram är underutvecklad och studier om nyanlända elevers möte med skolämnet IDH är få.

Min undersökning ämnar bidra till forskningsluckan främst utifrån ett språkvetenskapligt perspektiv genom analys av Skolverkets kartläggningsmaterial steg 3 i IDH och dess användning på Språkintroduktionsprogrammet. Analyserna av mitt material förväntas resultera i förslag på förbättringar för denna elevgrupp så att fler nyanlända elever kan uppnå betyg i ämnet, och kanske också delta i idrottsföreningar i större utsträckning. Studien utgår från teorier om socialsemiotik, däribland SFL och multimodalitet. Forskningsprojektet är granskat och godkänt av Etikprövningsmyndigheten.

Projektet är en del av forskningen i:
Educational linguistics
Nyanlända elever i gymnasieskolan – en tvärvetenskaplig studie om språkutveckling, ämnesspråk och social inkludering