mataffär

Projekt: Matavfall – från ickefråga till fråga i fokus

Det senaste decenniet har frågan om matavfall förändrats från att ha varit en ”ickefråga” till en miljöfråga i fokus, både i samhället i stort och i livsmedelshandeln. I projektet vill vi studera denna förändring för att förstå hur den skedde och vilka nyckelfaktorer, aktörer och drivkrafter som ligger bakom.

Fakta om projektet

Projektledare
Louise Sörme (SCB, Statistiska Centralbyrån)
Forskare i projektet
Åsa Nyblom, Åsa Stenmarck, Hanna Matschke Ekholm (IVL Svenska Miljöinstitutet)
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, SCB, IVL
Finansiär
Naturvårdsverket
Tidsplan
1 april 2018 – 31 dec 2019
Ämne
Entreprenörskap (Institutionen för organisation och entreprenörskap, Ekonomihögskolan)

Mer om projektet

Det senaste decenniet har frågan om matavfall förändrats från att ha varit en "ickefråga" till en miljöfråga i fokus, både i samhället i stort och i livsmedelshandeln. Nu ska forskare på Linnéuniversitetet och IVL Svenska Miljöinstitutet i ett projekt som leds av Statistiska Centralbyrån studera denna förändring för att förstå hur den skedde och vilka nyckelfaktorer, aktörer och drivkrafter som ligger bakom.

Syftet med projektet är att öka förståelsen för hur förändringar i samhället kan påverka de nationella miljökvalitetsmålen. Att minska matavfall är en av de viktigaste åtgärderna för att minska klimatpåverkan från livsmedelssystemet. En tredjedel av all mat som produceras går till spillo, vilket gör matavfall till den tredje största utsläpparen av klimatgaser.

Till sin hjälp har forskarna ett nytt register med kvantitativa data som kommer att användas för att säkerställa och mäta påverkan av detta förändrade fokus, samt tajming och hastighet på förändringen. Data från intervjuer med experter och aktörer i branschen samt medieanalyser kommer också att användas. Genom detta angreppssätt vill man öka förståelse för förändringsprocessen, dess orsaker och effekter, vilket också kan användas för att inspirera andra processer.

Projektet är en del av kunskapsplattformen Entreprenörskap och social förändring