Matematiklärares professionella identitetsutveckling

Projekt: Matematiklärares professionella identitetsutveckling

I detta projekt undersöker vi hur lärarstudenters, matematiklärares och matematiklärarutbildares yrkesidentiteter utvecklas. Med hjälp av långtgående, kvalitativa studier försöker vi förstå hur blivande lärare och lärares engagemang i sina lärarutbildningsprogram, skolversamheter eller i sammanhang i eller utanför sina skolor relaterar till förändringar i deras yrkesmässiga berättelser om sig själva och i deras bidrag till vad som sker i klassrummet.

Fakta om projektet

Projektledare
Andreas Ebbelind
Övriga projektmedlemmar
Hanna Palmér, Danai Dafnopoulou, Jeppe Skott
Tidsplan
1 jan 2010–31 dec 2023 – Jeppe Skott ansvarig
1 jan 2024–tills vidare – Andreas Ebbelind ansvarig
Ämnen
– Matematikdidaktik (Institutionen för matematik, Fakulteten för teknik)
– Pedagogik och utbildningsvetenskap (Institutionen för pedagogik, Fakulteten för samhällsvetenskap)

Mer om projektet

Forskningsintresset för lärares yrkesidentitet har ökat i allmänhet och inom matematikdidaktik i synnerhet. Ökningen har drivits fram inte minst av oro över varför lärare lämnar yrket och varför undervisningsmetoder främjade av läroplan och lärarutbildningsprogram eller yrkesutveckling inte når sin väg ut i klassrummen.

Matematikundervisning idag sker under många olika påfrestningar. För det första prioriterar nuvarande reformförslag matematiska processer som undersökningar, kommunikation och resonemang. Det kräver att läraren kontinuerligt bedömer elevernas erfarenheter och förståelse, tolkar deras akademiska och kognitiva potential, samt anpassar sitt stöd till individer och grupper av elever därefter. För det andra kan det socio-politiska sammanhanget innebära en mycket annorlunda utbildningsdiskurs. Det leder till lärarautonomi, som ger vika för ansvarsskyldighet. Slutligen lägger lokala skol- och klassrumskulturer till en dimension av komplexitet i undervisningen.

Allt detta sätter press på undervisningshandlingarna och utvecklingen av lärares professionella identiteter, särskilt under de första sårbara åren efter examen. Det kan leda till låg jobbtillfredsställelse, hög personalomsättning och låg undervisningskvalitet. Detta projekt försöker dokumentera och förstå variationen i hur lärare reagerar sig i just denna situation.

För att göra det använder vi huvudsakligen ett ramverk som kallas patterns of participation (PoP). På en analysnivå försöker PoP förstå vilken roll andra metoder och diskurser (till exempel reformrekommendationer, samarbete med kollegor, teoretiska delar av lärarutbildningsprogrammet) spelar i lärarens bidrag till interaktionen i specifika undervisnings- och lärandeavsnitt. På en annan nivå använder vi ramverket för att titta över enskilda avsnitt och peka på trender och utvecklingar i lärares bidrag till de metoder som utvecklas i matematikklassrummet.

Internationella samarbeten

I vårt strävande att utveckla vår förståelse för övergången mellan olika sociala situationer har vi en lång tradition av samarbete på olika sätt med andra internationellt erkända forskare. Tracy Helliwell har sedan 2019 samarbetat med en av projektmedlemmarna och de följer nu långsiktigt lärare som är i övergången till att bli matematiklärarutbildare.

Sonja Lutovac samarbetar med forskarna i denna grupp på flera olika sätt. Hon är för närvarande en av redaktörerna för en särskild utgåva om identitetsutveckling som initierades av professor Jeppe Skott. Flera gruppmedlemmar har gjort akademiska utbyten, besökt University of Oulu, och Sonja Lutovac har också besökt Linnéuniversitetet.

Tidigare har Despina Potari varit gästprofessor vid Linnéuniversitetet och även under denna tid varit bihandledare i doktorandprojekt.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Matematikdidaktik och i Kunskapsmiljö Linné: Utbildning i förändring.

Medarbetare