linnea

Projekt: Nyanlända elevers möjlighetsstrukturer för inkludering och skolframgång

Inom projektet studerar vi nyanlända elevers delaktighet och lärande i den svenska skolan.

Det övergripande syftet med projektet är att undersöka hur de organisatoriska, sociala och symboliska strukturer inom och utanför skolan, nödvändiga för de nyanländas delaktighet och lärande, är uppbyggda, hur de verkar i praktiken, hur de är relaterade till varandra samt, inte minst, hur de med olika konsekvenser upplevs, förstås och hanteras av de nyanlända ungdomarna själva.

I fokus står högstadieelever. Skolframgång definieras inom projektet som att eleverna uppnår behörighet till nationella gymnasieprogram. Inkluderingen innebär i sammanhanget att de nyanlända eleverna formellt (valet av mottagningsorganisation och dess upplägg) och informellt (erkännande och nätverk) får tillträde till skolans pedagogiska, sociala och demokratiska arenor på lika verkande villkor som andra elever.

Projektet finansieras av Vetenskapsrådet och drivs i samarbete med forskare vid Stockholms universitet och Malmö högskola.