linnea

Projekt: Politikernas roller i en ny tid

I delstudien Politiska roller i en ny tid analyserades de normativa implikationerna av kartellpartiteorin utifrån demokratiteoretiska perspektiv. En frågeställning rör om politikernas roller har förändrats i relation till hur de representerar väljare och fattar beslut i partigrupperna. Utgångspunkten är ett klassiskt problem i normativ representationsteori och rör det imperativa mandatet, representantens självständighet och organisationsetik gentemot individens etik.

Detta projekt, som nu är avslutat, var ett delprojekt inom projektet Riksdagens partigrupper i förändring.

Den moderna forskningen om politiska representanter har identifierat en förändring av representationsidealet från lojala partirepresentanter till politiska entreprenörer. I kartellpartiet antas politikerna dock vara statens ombud snarare än entreprenörer. Denna skillnad visar att normativ representationsteori behöver utvecklas i ljuset av nya empiriska resultat. I delstudien Politikernas roller i en ny tid intervjuas såväl riksdagsveteraner som nykomlingar för att studera förändringar i normativ rolluppfattning.

Det är också viktigt att studera vilka generella konsekvenser kartellpartiteorin har för representativ demokrati utifrån resultatet i övriga delstudier i projektet Partigrupper i förändring. Detta avser att överbrygga den åtskillnad som finns mellan empirisk och normativ forskning av representativ demokrati. Genom att genomföra en normativ analys baserat på en bred empirisk grund är det möjligt att studera på vad sätt politisk representation fungerar i nutida demokrati, istället för att enbart relatera till olika ideal om demokratiskt deltagande och deliberation.

Studien genomförs av Mats Sjölin, professor i statsvetenskap vid Linnéuniversitetet och Henrik Enroth, fil dr och forskarassistent i statsvetenskap vid Linnéuniversitet.