symbolisk bild på linnea

Projekt: Populationsgenetik och mångfald hos encelliga organismer

Vårt team ingår i ett nätverk som arbetar för ökat Östersjösamarbete när det gäller kunskapen om encelliga organismer med cellkärna (protister) i den marina miljön.

Vi studerar mönster, mekanismer och ekologiska konsekvenser av interna, specifika variationer bland fotosyntesstyrda protister i akvatisk miljö. Vi jämför olika arter av växtplankton med populationer från olika taxonomiska grupper (olika "familjer") och från olika miljöer, som färskvattensjöar, Östersjöns bräckta vatten och Nordatlantiska vatten.

Vårt gemensamma arbete kommer att öka den allmänna förståelsen av genetiska, ekologiska och evolutionära principer när det gäller protister i akvatisk miljö – ett område som hittills varit ganska okänt. Under projektets tre år kommer vi att dela material, metoder och instrumentell utrustning, genomföra gemensamma kartläggningar och experiment, utbyta kunskap och expertis, integrera information och erbjuda gemensamma utbildningsmöjligheter för doktorander och postdoktorander (workshops och laboratoriebesök).

Projektet koordineras av Anke Kremp, anke.kremp@ymparistor.fi, Finska Miljöinstitutet (SYKE).

Finansiär: Nordforsk