bild från havsbotten

Projekt: Ackumulering av metaller i Östersjöns sediment: betydelse för miljöövervakning och åtgärdsinitiativ

Belastningen av spårelement på Östersjöns vatten och sediment är ett stort miljöproblem, som är kopplat både till metallinflöde och till geokemin i vattnen och sedimenten. I detta projekt skall vi studera fördelningen av spårelement i porvatten och fasta fasen av sediment i Östersjön.

Fakta om projektet

Projektledare
Marcelo Ketzer
Övriga projektmedlemmar
Mats Åström, Sina Shahabi
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet
Finansiär
Sveriges geologiska undersökning (SGU)
Tidsplan
1 jan 2019–31 dec 2021
Ämne
Miljövetenskap (institutionen för biologi och miljö, fakulteten för hälso- och livsvetenskap)

Mer om projektet

Belastningen av spårelement på Östersjöns vatten och sediment är ett stort miljöproblem, som är kopplat både till metallinflöde och till geokemin (till exempel redox-förhållanden) i vattnen och sedimenten.

I detta projekt skall vi studera fördelningen (koncentrationer och typer) av spårelement (bland annat arsenik, As kvicksilver, Hg, och kadmium, Cd) i porvatten och fasta fasen av sediment i Östersjön. Detta sker via sedimentproppar som kommer att samlas in i en kartläggningskampanj som utförs av Sveriges geologiska undersökning (SGU) på beställning från Naturvårdsverket.

Vi kommer att studera fördelningen av spårelement i rum (ytliga och djupa vatten) och tid (förindustriell tid till nutid). Vi kommer också att genomföra ett laboratorieexperiment i syfte att studera hur förändringar i geokemin (bland annat redox) i vattnen påverkar metalltillgänglighet i Östersjön generellt, med särskilt fokus på framtiden.

Geokemiska förändringar, som kan relateras till klimatförändringar, eutrofiering, inflöde av syrerikt vatten från Nordsjön och/eller föreslagna tekniska lösningar för att återställa syrerika bottenförhållanden, kommer att ha stor betydelse för huruvida spårelement fälls ut eller fastnar på fast fas (till exempel inne i strukturen eller på ytan av mineral). Geokemiska förändringar kan emellertid också mobilisera spårelement, till exempel via oxidation av sulfidmineral.

Projektet kommer att bidra till att bredda och förstärka pågående kartläggning av Östersjön samt öka kunskapen om hur metaller beter sig vid förändrade geokemiska förhållanden. Det senare kommer att vara till stor hjälp vid prediktion av spridning av föroreningar (spårelement), risker för djur (och människan) och framtida miljöförhållanden i Östersjön i stort.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Miljögeokemi.

Medarbetare