förskollärare och barn

Projekt: Aktionsforskning för förskollärarstudenter

Projektets syfte är att skapa förutsättningar för utvecklingsinriktade arbeten inom förskollärarutbildningen. På lång sikt förväntas projektet stärka kunnandet om aktionsforskning och stärka kompetensen i professionerna hos aktörerna i hela kedjan från förskola till universitet.

Fakta om projektet

Projektnamn
Aktionsforskning för förskollärarstudenter – ett vidgat praktiknära perspektiv i samverkan mellan akademi och förskola
Projektledare
Dragana Grbavac
Övriga projektmedlemmar
Mirjana Samardzic Jelcic, Kristina Holmberg
Medverkande skolhuvudman/programråd
Programrådet för förskollärarexamen
Finansiär
Statens satsning Utbildning, lärande, forskning (ULF); Nämnden för lärarutbildning; Linnéuniversitetet
Tidsplan
2023–2024
Ämne
Pedagogik (Institutionen för didaktik och lärares praktik, Fakulteten för samhällsvetenskap)

Mer om projektet

Detta projekts syfte är att skapa förutsättningar för utvecklingsinriktade arbeten inom förskollärarutbildningen. Detta ska ske genom att utveckla, genomföra, dokumentera och dra slutsatser från försöksundervisning med aktionsforskning i kurserna Vetenskapsteori och forskningsmetodik och Självständigt arbete.

På kort sikt blir effekten en vidgning av vetenskapliga förhållningssätt för lärare och studenter i utbildningen. På lång sikt förväntas projektet stärka kunnandet om aktionsforskning och stärka professionskompetensen hos aktörerna i hela kedjan från förskola till universitet: hos förskollärare, VFU-handledare (som handleder studenter under deras verksamhetsförlagda utbildning), förskollärarstudenter och förskollärarutbildare.

Bakgrund

UKÄ (2019) efterfrågar vid sin granskning av förskollärarutbildningen fler utvecklingsinriktade arbeten, eftersom de kan bidra med både ny kunskap om och förändring av förskolepraktiken. Även Emilsons och Ivanovs genomlysning (2021) av hur förskollärarstudenter förbereds för det självständiga arbetet utmynnar i samma förslag. De föreslår att den vetenskapliga skolningen i förskollärarprogrammen vidgas till att även inkludera utvecklingsinriktade arbeten, som exempelvis aktionsforskning. I nuläget erbjuds främst intervju och observation, även i kurserna Vetenskapsteori och forskningsmetodik och Självständigt arbete.

Aktionsforskning

Aktionsforskning som praktiknära forskning gynnar den vetenskapliga grunden och professionskompetensen i förskolan genom samverkan och att det kontinuerligt sker ett kunskapsutbyte mellan förskollärarstudenter och verksamma förskollärare. Styrkan med det utvecklingsinriktade perspektivet aktionsforskning är flera:

  1. Knyter vetenskapligt samman förskollärarutbildning med förskolans praktik
  2. Undersöker praktikens problem vetenskapligt och jobbar därmed med frågor som är relevanta för utvecklingen av förskolans verksamhet
  3. Stärker både studenternas och förskollärarnas professionskompetens.

Den vetenskapliga grunden i förskollärarutbildningen stärks genom en vidgning av vetenskapliga förhållningssätt och ett stärkt kunnande om aktionsforskning och praktiknära forskning för lärare och studenter i förskollärarutbildningen. Styrkan med det utvecklingsinriktade perspektivet aktionsforskning är att det vetenskapligt knyter samman förskollärarutbildning med förskolans praktik och undersöker praktikens problem vetenskapligt, och därmed jobbar med frågor som är relevanta för utvecklingen av förskolans verksamhet. Studenter får med sig ett vetenskapligt verktyg in i sin blivande yrkesroll.

Aktionsforskning för förskollärarstudenter är ett delprojekt i projektet Utbildning, lärande, forskning (ULF).

Medarbetare