Projekt: Aktiv patientmedverkan med hjälp av ett ehälsostöd i cancervårdens övergångar

Projekt: Aktiv patientmedverkan med hjälp av ett ehälsostöd i cancervårdens övergångar

Trots fleråriga nationella insatser för att stärka tillgänglighet, öka patientmedverkan och minska regionala skillnader i cancervården, kvarstår problem där patienter inte känner att deras behov blir mötta eller att någon följer vad som händer med dem mellan de olika återbesöken. Detta leder till osäkerhet, otrygghet och en känsla av att stå ensam. Detta projekt syftar till att stärka patienternas delaktighet och egenvård och känsla av trygghet genom tillgång till en eHälsotjänst (ePATH-Patient Activation in Treatment at Home). Tjänsten nås via web och som mobilapplikation, och innehåller information om sjukdom och behandling, läkemedel, hälsoskattningar, egenvård samt en kommunikationsfunktion mellan patienten och kontaktsjuksköterskan. Tjänsten har utvecklats tillsammans med patienter och sjukvårdspersonal, och bygger på motivationsteori och beteendeförändring, som visat sig effektiv för att stärka patientens engagemang egenvård. Under 2018 – 2019 kommer ePATH att testas ePATH på postoperativ hälsa (urininkontinens sexuell hälsa), livskvalitet och följsamhet till egenvård hos män opererade för prostatacancerunder det första postoperativa året. Vi kommer även att utvärdera vad patienten upplevt vara verksamt i interventionen samt hur den påverkar personalens arbetsprocesser.

Fakta om projektet

Projektledare
Mirjam Ekstedt
Övriga projektmedlemmar
Amanda Hellström, Kristina Schildmeijer, Camilla Wennerberg (doktorand) Lina Nilsson, LnU Institutionen för Informatik, Carolina Wannhelden, Karolinska Institutet
Deltagande organisationer
Linneuniversitetet, Karolinska Institutet, Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik.
Finansiärer
Cancerstiftelsen i Kalmar Län; FORSS; Kalmar Läns Landsting; Cancerfonden
Tidsplan
Projektet startade 2015 och genomförs i tre faser 2015-2016 behovsinventering, 22016-2017 utveckling av eHälso applikation samt brukartestning 2018 - 2019 testning och utvärdering av intervention
Ämnen
Vårdvetenskap (hälso- och vårdvetenskapliga institutionen, fakulteten för hälsa- och livsvetenskap, Linnéuniversitetet), Informatik (institutionen för informatik, fakulteten för teknik, Linnéuniversitetet) och (LIME, lärande informatik, management och Etik, Karolinska Institutet), eHälsa (eHälsoinstitutet, fakulteten för hälsa- och livsvetenskap, Linnéuniversitetet)
Forskargrupp
Projektet är en del av forskningen i forskargruppen The ReAction group – Resilient healthcare and patient activation som består av ett nätverk av forskare från olika universitet och institutioner med patientsäkerhet och patientmedverkan som ett gemensamt fokus.

Mer om projektet

Cirka 9000 män diagnoseras med prostata cancer i Sverige årligen. Behandling genom radikal prostatectomi innebär ofta besvärliga sidoeffekter. Många män upplever långvariga problem med urininkontinens och sexuell förmåga med minskad livskvalitet som följd.

Det övergripande syftet med projektet är att testa effekten av en interaktiv eHälso-intervention (ePATH), jämfört med standardvård, på postoperativ hälsa hos män opererade för prostatacancer, under det första postoperativa året.

Primära utfallsmått är effekt av postoperativ behandling (läkemedel, bäckenbottenträning och fysisk aktivitet) på urininkontinens och sexuell hälsa ett år efter radikal prostataektomi.

Sekundära utfallsmått är fysisk aktivitet, livskvalitet, stress, motivation och följsamhet till egenvård.

Interventionen ePATH innebär att patienten får tillgång till ett individualiserat ehälsostöd för samlad information om sin diagnos, vård och behandling. ePATH stöder funktioner där patienten kan hämta information och kommunicera med sin närmaste vårdkontakt (utifrån egna önskemål); registrera egenvård (t.ex, bäckenbottenövningar, fysisk aktivitet) och symptomskattningar (t.ex., urinläckage, smärta, livskvalitet) samt följa dem över tid. ePATH inkluderar funktioner för kommunikation och personligt anpassade egenvårdsråd samt pedagogisk support.

Denna multicenterstudie vid Kalmar, Kronoberg och Jönköpings läns sjukhus, genomförs i samverkan mellan vårdpersonal och forskare vid Linneuniversitetet, e-hälsoinstitutet, i Kalmar, Karolinska Institutet, Linköpings universitet samt patienter med prostatacancerdiagnos. Projektet bygger på evidensbaserad teoretisk grund för ökad egenvårdförmåga. Utvärdering av projektet kommer att bidra med kunskap om hinder och förutsättningar för implementering i större skala. Om ePATH visar sig ha en positiv effekt kommer utvecklingen fortsätta med anpassning till att omfatta andra cancer diagnoser.