bok med tio ord som flyger ut: innebära, form, samt, skapa, relation, utgöra, avta, påverka, resurs, stor

Projekt: Allmänna skolordförrådsprojektet

Projektets huvudsyfte är att bidra till utveckling av undervisning om ord och begrepp som inte är ämnesspecifika. Detta ska ske genom att kartlägga det allmänna skolordförråd i ämnestexter och instruktioner med mera som elever på låg- och mellanstadiet behöver kunna förstå och använda för att nå skolans mål.

Fakta om projektet

Projektledare
Sofia Svensson
Övriga projektmedlemmar
Alejandra Donoso, Linnéuniversitetet; Maria Stengård, sva-lärare och språkutvecklare på Fagerslättsskolan, Nybro, och övrig personal inklusive rektorer
Medverkande skolhuvudman/programråd
Nybro kommun (Daniel Hjertqvist, grundskolechef)
Finansiär
Statens satsning Utbildning, lärande, forskning (ULF); Nämnden för lärarutbildning; Linnéuniversitetet; Nybro kommun
Tidsplan
1 jan 2023–31 dec 2024
Ämne
Språkvetenskap (Institutionen för svenska språket, Institutionen för språk, Fakulteten för konst och humaniora)

Mer om projektet

Projektets huvudsyfte är att bidra till utveckling av undervisning genom att kartlägga det allmänna skolordförrådet i ämnestexter och instruktioner med mera, som elever på låg- och mellanstadiet behöver kunna förstå och använda för att nå skolans mål. Syftet är även att göra lärarna medvetna om behovet av att integrera och lyfta det allmänna skolordförrådet i sin undervisning i språkligt heterogena klasser. Likaså är syftet att medvetandegöra modersmålslärare om detta behov i deras undervisning.

Projektet genomförs i två delar. Den första avser att ge lärarna en inblick i tidigare forskning och ge oss forskare en bild av hur lärarna arbetat med ordförrådsutveckling (ämnesord och allmänt ordförråd) hittills. Detta görs i en seminarieserie med workshopar under fyra tillfällen hösten 2023, där lärarna diskuterar och analyserar det allmänna ordförrådet i ämnestexter för att sedan jämföra dessa med sina elevers muntliga och skriftliga produktion. Dessutom påbörjas sammanställandet av en allmän skolordförrådsbank på skolan.

I del två av projektet, våren 2024, planeras klassrumsinterventioner i åk 2 och 5, vilka genomförs och dokumenteras av sva-lärarna och modersmålsläraren i arabiska samt observeras av forskarna från Linnéuniversitetet. Före och efter interventionerna testas elevernas ordförråd för att mäta interventionernas effekter. För att utforma testerna utgår vi från tester som använts i tidigare forskning och de ord som kartlagts tillsammans med lärarna i projektets första del. Under och efter interventionerna förs gemensamma reflektioner av lärarna och forskarna.

Data analyseras hösten 2024 och diskuteras av forskarna med ansvarig lärare på skolan. Återkoppling av resultaten ges till bland andra skolan, Nybro kommun och studenter på lärarutbildningarna vid Linnéuniversitetet, samt sprids i forskarsamhället via seminarier, konferenser och artiklar. Eventuellt kan också en podcast spelas in för spridning av resultat.

Det allmänna skolordförrådsprojektet är ett delprojekt i projektet Utbildning, lärande, forskning (ULF).

Medarbetare