gamla valv i St Johannes kyrka

Projekt: Analys av murverksvalv

Verkningssättet hos murverkskonstruktioner skiljer sig principiellt åt från det hos stål, trä och armerad betong, vilket innebär att de beräkningsmetoder och -verktyg som normalt används av byggnadskonstruktörer inte går att tillämpa. I detta projekt studerar vi metoder baserade på trycklinjeanalys för analys av murverksvalv.

Detta projekt avslutades 2018.

Fakta om projektet

Projektledare
Carl Thelin
Övriga projektmedlemmar
Folke Höst, Tyréns AB
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, Tyréns AB
Finansiär
Sven Tyréns stiftelse
Tidsplan
Sept 2017-sept 2018
Ämne
Byggteknik (Institutionen för byggteknik, Fakulteten för teknik)

Mer om projektet

Verkningssättet hos murverkskonstruktioner skiljer sig principiellt åt från det hos stål, trä och armerad betong, som har en förmåga att uppta dragkrafter. Denna skillnad innebär att de beräkningsmetoder och verktyg som normalt används av byggnadskonstruktörer inte är tillämpbara när murverkskonstruktioner skall analyseras.

De teorier som traditionellt använts för att analysera oarmerade murverkskonstruktioner är olika varianter av trycklinjeanalys. Mycket kort sammanfattat började teorierna utvecklas i slutet av 1600-talet, men övergavs och glömdes i stort sett bort under 1900-talet. Idag finns ett ökat intresse för dessa teorier, som med hjälp av datorstöd kan hantera allt mer komplexa problem.

På senare tid har interaktiva metoder för tredimensionell valvanalys med hjälp av Thrust Network Analysis (TNA), som är en vidareutveckling av trycklinjeanalysen, utvecklats (vid Block research group ETH Zurich). Tillsammans med precisa uppmätningar med hjälp av laserskanning ger dessa metoder helt nya förutsättningar att göra mer precisa beskrivningar av avancerade valvkonstruktioner och kan tillämpas för bedömning av befintliga valvkonstruktioner.

Förbättra metoder för beskrivning och bedömning

Syftet med projektet är att förbättra våra metoder för beskrivning och bedömning av historiska valvkonstruktioner med avseende på uppmätning, modellering, analys och bedömning. Med utvecklade metoder kan vi på ett effektivare och säkrare sätt göra bedömningar av historiska murverksvalv. En utvecklad metod för att beskriva historiska murverksvalv skapar också bättre förutsättningar för att inventera och kartlägga den typ av valvkonstruktioner som vi har i Sverige.

Målsättningen med detta delprojekt är att genomföra en förstudie för hur vi kan bygga upp en metodik för att göra effektiva och precisa beskrivningar och bedömningar av historiska valvkonstruktioner, samt att testa dessa på några fallstudier.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Historiska konstruktioner.