En grupp personer i en skog

Projekt: Anpassning av skogsskötseln för att möta klimatförändringar - hur genomför vi det för en enskild skogsägare i praktiken

Projektets syfte är att få en praktisk tillämning inom privatskogsbruket i södra Sverige baserat på kunskap om klimatets påverkan på skogsproduktionen, skogens klimatnytta och hur man sköter skogen för att minska riskerna för skogsskador. Målet är att genom rådgivning och dialog med ett antal skogsägare, förmedla kunskap som kan användas för att genomföra ett klimatanpassat skogsbruk i operationell drift.

Fakta om projektet

Projektledare
Johan Bergh
Övriga projektmedlemmar
Harald Säll, Linnéuniversitetet
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, Södra, Studieförbundet Vuxenskolan
Finansiär
Södra Skogsägarnas stiftelse för forskning, utveckling och utbildning, Jan och Erlands Stiftelse samt Stiftelsen Seydlitz MP bolagen
Tidsplan
1 jan 2021- 31 dec 2025
Ämne
Skog och träteknik (institutionen för skog- och träteknik, fakulteten för teknik)
Kunskapsmiljö Linné
Grön hållbar utveckling
Webbplats
https://www.sv.se/avdelningar/sv-kronoberg/Klimatanpassatskogsbruk/

Mer om projektet

Projektet är ett pilotprojekt för klimatanpassat skogsbruk där skogsägare ges kunskap om klimatförändringar, deras effekter och möjligheter att motverka dem. Fokus ligger på klimatnytta: att binda så mycket koldioxid som möjligt utan alltför stora risker och att producera skogsråvara som i sin tur kan substituera fossila ämnen och betong.

Projektets relevans för sydsvenskt skogsbruk
Klimatförändringar innebär en ökad osäkerhet och risk för skogsbruket. Med ett förändrat klimat kommer vi sannolikt se ökade risker för skador av svampar, insekter, stormfällning och frost. Skogsbruket måste därför ta ställning till en rad olika aspekter som anpassad skogsskötsel, planering av skogsskötseln i tid och rum, introduktion av nya skogsskötselmetoder, trädslagsval och ökad beredskap mot olika skadegörare.

I södra Sverige har vi ett annat klimat och andra naturliga förutsättningar än de mellersta och norra delarna av Sverige. Det finns också skillnader när det gäller hur skogen ägs och sköts där större delen av skogen i södra Sverige ägs av enskilda och drivs som familjeskogsbruk. Därför ser vi ett stort behov av anpassningar av skogsbruket som utgår från våra sydsvenska förutsättningar.

Klimatförändringar motiverar en ökad variation och riskspridning i skogsbruket, särskilt i södra Sverige och Småland, där risken för klimatrelaterade skador är större än i landets övriga delar. Anpassningsåtgärder kan i flera fall innebära ökade kostnader eller en ekonomisk risk, men det kan också finnas åtgärder som minskar riskerna med bibehållet ekonomiskt utfall, alternativt ett litet ekonomiskt bortfall men klart minskad risk.

Bakgrund – skogens roll i klimatarbetet
Den svenska skogen har en mycket stor klimatnytta genom att när den växer tar den upp koldioxid från i atmosfären och lagrar in den i biomassa. Enligt naturvårdsverkets statistik så var det årliga nettoupptaget i Sverige cirka 44 miljoner ton koldioxidekvivalenter under perioden 1990-2017. Tillväxten kan också skördas och omvandlas till förnybara skogsprodukter som kan ersätta fossila bränslen, fossilintensiva produkter och betong. Om skogens roll i klimatarbetet ska förstärkas så måste bidraget öka jämfört med den klimatnytta som skogen redan skapar. Det finns stora möjligheter att ersätta material, som inte är förnyelsebara eller i andra avseenden inte hållbara för miljön, med exempelvis skogsråvara. Förutom de traditionella användningsområdena för skogsråvara finns andra produkter idag såsom textilfiber för viskostyger, biokompositmaterial, biodrivmedel, kemikalier och biodiesel. Därför är det viktigt att säkerställa skogens roll som kolsänka genom att ta tillvara på förändrade produktionsförutsättningar samtidigt som man minskar riskerna för skadeverkningar.

Projektet är en del av forskningen i Kunskapsmiljö Linné: Grön hållbar utveckling