allmän projektbild

Projekt: Att angöra en brygga – gemensam digital plattform för lärare och forskare

Syftet med detta projekt var att utveckla en gemensam digital plattform där lärare och forskare kan mötas och delge varandra kunskap. Målet var att stärka den vetenskapliga grunden för lärarprofessionen. En digital plattform kan utgöra och bidra till en hållbar modell och ”brygga” för samarbete kring forskning, skolverksamhet och lärarutbildning.

Detta projekt avslutades 2022.

Fakta om projektet

Projektledare
Anna-Carin Bredmar
Projektmedlemmar
Maria Magnusson, Linnéuniversitetet; Pia Olastuen, Lindsdalsskolorna, Kalmar kommun
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, Kalmar kommun, Mönsterås kommun, Mörbylånga kommun och Nybro kommun
Finansiär
Statens projekt ULF (Utveckling, lärande, forskning), en nationell försöksverksamhet kring praktiknära skolforskning, utlysning hösten 2019
Tidsplan
1 aug 2020–31 dec 2022
Ämne
Pedagogik, didaktik (Institutionen för didaktik och lärares praktik, Fakulteten för samhällsvetenskap)

Mer om projektet

Sedan den 1 juli 2011 ska hela utbildningssystemet i Sverige – från förskola till vuxenutbildning och högre utbildning – vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Samtidigt som denna skrivning i skollagen öppnar för nya möjligheter ställer den stora krav på landets största offentliga verksamhet, utbildningsväsendet, och på de förutsättningar som ges för att bedriva verksamhet och leda verksamhetsutveckling med denna grund.

ULF-projektet har som mål att hitta modeller för långsiktig samverkan mellan universitet och verksamhet, ett stärkt vetenskapligt förhållningssätt hos de professionella och en förstärkt FoU kapacitet hos huvudmännen. I vardagen ute på skolorna utmanas emellertid ofta sådana ambitioner av brist på tid, resurser och kompetens. Även om många skolledare vill prioritera en mera långsiktigt utveckling, hindras detta alltför ofta av kortsiktiga ekonomiska realiteter och ett ständigt flöde av nya initiativ och reformer.

Praktikutvecklande forskningsprojekt

I projektet är ambitionen att initiera och i samverkan med fyra kommunala huvudmän planera, genomföra och kommunicera ett batteri av praktikutvecklande forskningsprojekt, vars frågeställningar generats i samverkan med verksamma lärare. Vi vill också i närbild studera om – och i så fall hur – dessa projekt i realiteten visar sig värdefulla i relation till kvalitetsarbetet på respektive utbildningsenhet.

  • Vad får praktikutvecklande forskning för förutsättningar i vardagen?
  • Hur tas resultaten om hand?
  • Vilka vetenskapliga grund riskerar vi att segla in i och vilka framkomliga leder och mönster för samverkan kan identifieras på de skilda enheterna, på universitetet och i gränslandet däremellan?
  • Vilka förväntningar har huvudmännen på olika nivåer på varandra när det gäller att utveckla verksamhetens ”vetenskapliga grund”?

Utveckla etablerade arenor och mötesplatser

Med utgångspunkt i samtliga dessa projekt vill vi också pröva att utveckla de arenor och mötesplatser som redan finns etablerade i relation till den verksamhetsintegrerade lärarutbildning som vi sedan 2013 bedrivit tillsammans med de fyra kommuner till att också omfatta praktiknära forskning. Vår ambition är dessutom att skapa nya gemensamma arenor som kan utgöra grund för gemensamma forskningsmiljöer.

Kopplingar till annan forskning

Projektet ingår i ett större forskningsprojekt, Vetenskapliga grund och framkomliga farleder – praktikutvecklande forskning i rörelse, som i sin tur är en del av Utveckling, lärande, forskning (ULF). Det är även en del av forskningen i forskargruppen Forskning om pedagogiska professioner och praktiker (PEPP).