Historisk teckning

Projekt: Att kartlägga slaveri och beroendeförhållanden: Slavrutter och tvångsarbetszoner i östra maritima Sydöstasien, 1500-1900

Projektet analyserar slaveri och slavhandel i östra delen av Indonesien och Östtimor under perioden 1500-1900. Det skärskådar intersektionaliteten mellan europeiska (koloniala) och inhemska slaveripraktiker.

Bild ovan: Handelsmän från Bandaöarna med sina slavar. Nederländsk illustration från cirka 1600.

Fakta om projektet

Projektledare
Hans Hägerdal
Tidsplan
1 januari 2022-31 december 2024
Ämne
Historia, Institutionen för kulturvetenskaper, Fakulteten för konst och humaniora

Mer om projektet

Projektet strävar efter att via regionala fallstudier förstå hur mänskliga samhällen genom historien har reducerat den individuella statusen för män och kvinnor till handelsvaror, samt allokerat dem till tvångsarbetsuppgifter. Här ämnar jag undersöka hur nätverk, praktiker, institutioner, marknader och transportvägar har formats för att understödja slaveri (införskaffande och handhavande av tvångsarbetskraft) i en delvis kolonial maritim sydöstasiatisk kontext, mer specifikt den östra delen av det som idag är Indonesien, öster om Bali.

Dynamiken för det slaveri som ägde rum bortom kolonial kontroll i denna region fram till cirka 1900 är fortfarande endast delvis klargjord, under det att det kolonialt drivna slaveriet också är otillräckligt studerat. För att adressera detta fokuserar jag på de parallella och ofta överlappande trajektorier av slaveri som bedrevs av europeiska och asiatiska grupper i det väldiga maritima området i östra Indonesien plus Östtimor. Detta görs genom en studie av publicerade och opublicerade arkivkällor från cirka 1500 till cirka 1900, ofta men inte enbart skrivna på nederländska. Därigenom kan man skönja slaveripraktikernas rutter och zoner.

Studien diskuterar de konceptuella problemen att definiera en ”slav” i icke-västerländska kontexter, och hävdar att slaveri bör ses som en räcka av processer som kommer ur historiska kontexter, snarare än som fasta system.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Linnaeus University Centre for Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies