allmän projektbild

Projekt: Att uppmärksamma, värdera och ansvara för rutiner i skolan

Forskning visar att rutiner kan bidra till nödvändig stabilitet inom en organisation, samtidigt som vissa rutiner eller klassrumsritualer kan uppfattas som att de begränsar lärarens handlingsfrihet. I vår studie lålät ter vi lärarstudenter få möjlighet att pröva, leda och värdera olika rutiner, samtidigt som verksamma lärare bidrog med sina erfarenheter.

Detta projekt avslutades 2022.

Fakta om projektet

Projektledare
Ulla-Karin Nordänger
Ansvariga för delstudien
Jens Gardesten, Katarina Herrlin
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, VI-skolor i region Kalmar
Finansiär
Uppsala universitet
Tidsplan
1 jan 2020–31 dec 2022
Ämne
Utbildningsvetenskap (Institutionen för didaktik och lärares praktik, Fakulteten för samhällsvetenskap)

Mer om projektet

I en tid då studiero står högt på den utbildningspolitiska agendan kan skolrutiner utgöra ett värdefullt redskap, samtidigt som rutiner också kan uppfattas som onödiga och oflexibla i vissa sammanhang. Forskning visar hur rutiner kan bidra till nödvändig stabilitet inom en organisation, samtidigt som själva utförandet av rutinerna kan inbegripa ett friutrymme med potential att vitalisera organisationen (Pentland & Feldman, 2005).

Syftet med denna studie är dels att bidra med kunskap om hur rutiner i skolvardagen initieras, utvecklas och eventuellt avtar eller försvinner, dels att ge lärarstudenter möjlighet att regelbundet få pröva, leda och värdera rutiner som genomförs i arbetet med eleverna. Idén till studien initierades i samband med en seminarieserie där erfarna lärare på verksamhetsintegrerade skolor (VI-skolor) beskrev sina minnen av vissa skolgemensamma rutiner och klassrumsritualer som nu ibland ersatts med individuella lösningar för olika klasser och för olika elever i olika sammanhang.

Studiens design baseras på att lärarstudenterna, när de är ute i praktik, ska studera (via observation och intervjuer) skolrutiner som erfarna lärare ”bara gör”. Det kan handla om övergångar mellan rast och lektion, rutiner för att fördela ordet i klassrummet eller hur man löpande visualiserar elevens förståelse för undervisningsinnehållet. Ett särskilt fokus läggs på rutinens ”artefakter” och hur dessa används (Pentland & Feldman, 2005).

Studien ingår i projektet Utveckling, lärande, forskning (ULF). Den är även en del av forskningen i forskargruppen Forskning om pedagogiska professioner och praktiker (PEPP) och Kunskapsmiljö Linné Utbildning i förändring.

Medarbetare