lärarstudenter som tittar på en Ipad

Projekt: Att utveckla en multimodal undervisningsdesign med digitala verktyg

Genom projektet kommer universitetslärare, handledare (verksamhetsförlagda lärarutbildare) och grundlärarstudenter att få möta och omsätta praktiknära forskning rörande digitala verktygs användning i undervisning.

Fakta om projektet

Projektnamn
Att utveckla en multimodal undervisningsdesign med digitala verktyg – en unik modell för att möta praktiknära forskning
Projektledare
Marina Wernholm
Övriga projektmedlemmar
Emelie Patron, Andreas Ebbelind och Hanna Palmér, Linnéuniversitetet
Kristina Danielsson, Susanne Kjällander och Staffan Selander, Stockholms universitet
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, Stockholms universitet
Finansiär
UHR
Tidsplan
Nov 2023–jun 2025
Ämne
Pedagogik (Institutionen för pedagogik och lärande, Fakulteten för samhällsvetenskap)

Mer om projektet

Genom projektet kommer universitetslärare, handledare (verksamhetsförlagda lärarutbildare) och grundlärarstudenter att få möta och omsätta praktiknära forskning rörande digitala verktygs användning i undervisning. Projektet innebär ett utvecklingsarbete i linje med såväl behovet av vetenskaplig grund för digitalisering vid universitet och grundskola som behovet av studenters möte med praktiknära forskning i enlighet med den nya förordningen för lärarutbildning.

Behovet av en vetenskaplig grund

Den aktuella debatten och turerna rörande en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet visar på behovet av en vetenskaplig grund för hur och när digitala verktyg kan användas i undervisning i syfte att främja elevers utveckling och lärande. En central utgångspunkt för projektet är att skolväsendets personal behöver ha didaktisk kompetens för att kunna göra medvetna val gällande användningen av digitala verktyg. Därmed behöver lärarutbildningen utvecklas i en riktning där utbildningen ger studenter kunskaper och erfarenheter att göra sådana medvetna val.

År 2022 kom en ny förordning för lärarutbildning (2021:1335) enligt vilken studenterna ska genomföra sin verksamhetsförlagda utbildning på så kallade övningsskolor. Enligt förordningen ska studenter på dessa övningsskolor bland annat ges möjlighet att möta praktiknära forskning.

Alla övningsskolor kan dock inte delta aktivt i praktiknära forskning eftersom övningsskolorna kommer att vara betydligt fler än vad tillgängliga resurser avseende forskare och forskningsmedel gör möjligt. På Linnéuniversitetet, där detta projekt kommer att iscensättas, har man redan många års erfarenhet av verksamhetsintegrerad lärarutbildning.

Diskrepans och avsaknad av metodik

Kända utmaningar i högskolepedagogik är dels en av studenter upplevd diskrepans mellan den teoretiska utbildning de mötet på universitetet och deras praktiska utbildning vid övningsskolorna, dels avsaknaden av metodik i allmänhet och i synnerhet en sådan där digitala verktyg används. I projektet deltar därför universitetslärare, handledare (verksamhetsförlagda lärarutbildare) och studenter.

Universitetslärare samarbetar med handledare på övningsskolor kring ett gemensamt moment, där undervisning på vetenskaplig grund planeras inom ramarna för den teoretiska utbildningen och därefter genomförs på övningsskolor. Mötet mellan universitetslärare och handledare möjliggör erfarenhetsutbyte och gemensam undervisningsutveckling, där studenternas lärande är det gemensamma målet. Projektet har därmed potential att bidra till kompetenshöjning för samtliga dessa målgrupper när det gäller att designa och genomföra undervisning med digitala verktyg på vetenskaplig grund.

Genom projektet får studenterna möjlighet att omsätta praktiknära forskning rörande digitala verktygs användning i undervisning från universitetet till övningsskola. Därmed innebär projektet ett utvecklingsarbete i linje med såväl behovet av vetenskaplig grund för digitalisering vid universitet och grundskola som behovet av studenters möte med praktiknära forskning i enlighet med den nya förordningen för lärarutbildning. Projektet kan bidra med kunskaper som kan öka både kvaliteten och likvärdigheten i lärarutbildningens förordningsstyrda samverkan med övningsskolor, vilket i sin tur kan bidra till att stärka såväl studenters som elevers måluppfyllelse.

Tydliggöra kopplingen mellan teori och praktik

Detta projekt syftar till att tydliggöra kopplingen mellan teori och praktik i lärarutbildningen genom att använda modellen Learning Design Sequence (LDS) – i detta projekt kallad lärdesignsekvensmodellen – som ett verktyg för planering och utveckling av undervisning.

Genom att utgå ifrån en tidigare prövad vetenskaplig modell i planering, genomförande och utvärdering av undervisning i olika ämnen där digitala verktyg ingår, tydliggörs på vilket sätt modellen kan användas i praktiken. LDS-modellen har utvecklats inom det teoretiska perspektivet Design för Lärande. Perspektivet lyfter fram multimodalt teckenskapande och multimodala bedömningspraktiker där studenters och elevers olika representationer i form av exempelvis skriftlig text, bilder, tal och film bedöms och examineras.

LDS-modellen har tidigare använts och kvalitetssäkrats i forskning från förskola till vuxenutbildning. Modellen har därmed potential att bli användbar för universitetslärares egen undervisningsplanering samtidigt som den kan användas för lärarstudenters planering av undervisningsaktiviteter vid övningsskolorna och i sin kommande lärargärning, samtidigt som den kan inspirera handledare på övningsskolorna. Detta avser vi att pröva i projektet. Vidare kan modellen utgöra ett verktyg för utvecklandet av ett gemensamt yrkesspråk och en samsyn på hur digitala verktyg kan användas i undervisningen.

Länkar

Medarbetare

Externa medarbetare