Projekt: Attityder till trafficking och våld: en interventionsstudie baserad på Forum teater för jämställdhet i Nepal

Projekt: Attityder till trafficking och våld: en interventionsstudie baserad på Forum teater för jämställdhet i Nepal

Projektet utvecklar och testar Forumteaterbaserad insats för att främja jämställdhet och minska sexuell handel i Nepal.

Projektledare
Katarina Swahnberg, Linnéuniversitetet
Övriga projektmedlemmar
Pranab Dahal, Linnéuniversitetet
Sunil Kumar Joshi, Kathmandu Medical College, Kathmandu University, Nepal
Deltagande organisationer
Kathmandu Medical College, Kathmandu University, Nepal and Actors' Studio, Nepal
Finansiär
Linnéuniversitetet
Tidsplan
1 juni 2015 - 31 augusti 2019
Ämne
Hälsovetenskap (Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Fakulteten för hälso- och vårdvetenskap)

Mer om projektet

I Nepal finns det moderna samhället sida vid sida med ett traditionellt hinduisk samhälle byggt på patriarkala och hierarkiska strukturer. I detta samhälle diskrimineras kvinnor redan från moderlivet t.ex. finns det en utbredd preferens för pojkar. Det är också vanligen flickor och kvinnor som faller offer för våld och trafficking. Nepal är ett sändarland medan bordeller i Indien och hushåll i gulfstaterna ofta är destinationen. Det är oklart hur omfattande denna handel är och det finns inget som tyder på att den skulle vara avtagande, tvärtom.

Syftet med denna studie är att testa en intervention baserad på forumteater för att främja jämlikhet på landsbygden i Nepal. Frågor som vi vill besvara är: hur effektivt är forumteater och på vilket sätt kan forumteater förändra normer med koppling till genus i det valda distriktet? Vilka uppfattningar har män och kvinnor när det gäller frågor om jämställdhet och trafficking? Hur vanligt förkommande är våld av olika slag mot kvinnor och män? Vilket inflytande har normer kopplade till genus på våld och trafficking? Vilka mätbara skillnader i medvetenhet och kunskaper om våld och trafficking kan tillskrivas denna intervention?

Studien genomföras i ett distrikt i östra Nepal, Morang. Varje distrikt är indelat i mindre administrativa enheter och forskargruppen har slumpvis valt ut 10 enheter som deltar i interventionen och tio enheter som utgöra grund för jämförelser. Baselinedata samlades in hösten 2016.

The Actor´s Studio, en väletablerad nepalesisk teatergrupp, har under 2017 besökt de tio enheterna vid tre tillfällen med tre olika föreställningar. Gruppens pjäser är kända för att kunna fånga komplexiteten i mellanmänskliga relationer på ett trovärdig och tankeväckande sätt. Förutom att spela sina pjäser på etablerade teatrar uppträder Actor´s Studio på gator och torg i byar och städer för att öka allmänhetens medvetenhet i viktiga frågor. De har sedan starten 1990 arbetat med teman som t.ex. våld mot kvinnor, trafficking, HIV/AIDS och korruption.

Forumteater går till så att en pjäs eller korta scener med ett skrivet manus spelas upp. Spelet kulminerar i en situation som tycks sakna en lösning. Därefter spelas scenen igen och publiken uppmuntras att stoppa spelet när de tycker att det som sker på scenen inte är acceptabelt. Publiken är nu välkomna att prova olika sätt att hantera situationen så att resultatet känns bättre. Det finns förstås inget 'rätt sätt', utan poängen är att visa på det oacceptabla i situationen och att det finns många olika handlingsmöjligheter att förändra den.

Interventionen kommer att utvärderas i maj 2018 med hjälp av en enkät som 2000 män och kvinnor svarar på före och efter perioden med besök av Actor´s Studio. Jämförelser kommer också att göras mellan byar som har och inte har haft besök av Actor´s Studio med hjälp av samma enkät. Color Coded Audio Assisted Computer Based Self-Interviews (C-ACASI) kommer att användas för datainsamling. Med hjälp av C-ACASI kan deltagare i studien höra enkätfrågorna i hörlurar samtidigt som de ser frågan på en läsplatta. Svarsalternativen är färgkodade så att även personer som inte kan läsa kan svara på enkäten. Enkäten finns i en manlig och en kvinnlig version och täcker frågor om socioekonomisk bakgrund, attityder till relationer mellan män och kvinnor, ansvar och arbetsfördelning i hemmet, föräldraskap, våld och trafficking, ohälsa och kunskap om policys och lagar. Enkäten har tidigare använts i Sydamerika, Afrika, Europa och Asien t.ex. Indien, och har modifierats och testas med hjälp av C-ACASI av forskargruppen i en pilotstudie med goda resultat i Morang och i ett annat distrikt i Nepal.

Repetitioner och spelningar kommer att filmas och intervjuer med utvalda personer kommer att genomföras enskilt (ca 10) och i ca fem grupper och analyseras med hjälp av kvalitativ metod för att på ett insiktsfullt sätt, baserat på studiens resultat, såsmångom kunna peka på möjliga vägar framåt.