allmän projektbild

Projekt: Autonomi och ansvar – människans roll i framtidens sjöfart

Inom sjöfarten finns ett starkt engagemang för utveckling av intelligenta transport- och kommunikationssystem för att åstadkomma effektivare, miljövänligare och säkrare godstransporter till sjöss. Syftet med detta projekt är att komplettera de mer teknikinriktade projekten genom att utgå från människans roll i en sjöfart med allt mer autonoma system.

Fakta om projektet

Projektledare
Carl Hult
Övriga projektmedlemmar
Gesa Praetorius, Carl Sandberg
Finansiär
Trafikverket
Tidsplan
1 dec 2017–30 nov 2019
Ämne
Sjöfartsvetenskap (Sjöfartshögskolan, Fakulteten för teknik)

Mer om projektet

Inom svensk och internationell sjöfart finns ett starkt engagemang gällande utveckling av intelligenta transport- och kommunikationssystem med sikte på att åstadkomma effektivare, miljövänligare och säkrare godstransporter till sjöss. Medan de tekniska möjligheterna att driva helt eller delvis autonoma fartyg har utforskats inom ramen för olika internationella projekt, har motsvarande forskningsengagemang saknats gällande den organisatoriska utvecklingen och den roll som tillfaller människan i framtidens transportsystem.

Syftet med detta projekt är att komplettera de mer teknikinriktade projekten genom att utgå från människans roll i en sjöfart med allt mer autonoma system. Projektet tar ett brett organisatoriskt perspektiv för att analysera effekter av en kommande och sannolikt omvälvande fas för sjöfarten.

Fyra forskningsfrågor

Studien ställer fyra specifika forskningsfrågor:

  1. Vilka former kan organisation, ledarskap och operativt ansvar anta i framtiden?
  2. Hur påverkas operatörers yrkesidentifikation och yrkesmotivation av förändringarna?
  3. Hur påverkas transportsystemets resiliens förmåga?
  4. Vilka utmaningar och möjligheter kan kommande förändringar medföra för svensk sjöbefälsutbildning?

Människans roll i framtidens transportsystem ska undersökas utifrån ett organisatoriskt och Human Factors-perspektiv. Undersökningens huvudsakliga angreppssätt är att samla in, sammanställa och analysera de olika tankar och synpunkter som finns om framtiden hos relevanta aktörer. Eftersom framtidsbilden kan visa sig variera beroende på var i systemet aktörerna är verksamma krävs en analytisk process för att väga olika framtidsvisioner – förväntningar och farhågor – mot varandra.

Nya perspektiv till teknikutvecklingen

Vår ambition är att resultaten ska ge nya perspektiv till den pågående teknikutvecklingen och sätta den i ett kommande socialt och organisatoriskt sammanhang, vilket förväntas kunna stödja planering och beslutsprocesser. Inom ramen för projektet avser vi även att utarbeta rekommendationer för en successivt mer framtidsanpassad sjöbefälsutbildning. Vi hoppas också att en klarare bild av framtidens sjöbefälsyrke ska kunna användas för att intressera framtida studenter för branschen.

Forskningen bedrivs inom ramen för forskargruppen Sjöfartsvetenskap.

Medarbetare