generic project info

Projekt: Avlastning av lärare? Ett projekt om lärare, lärarassistenter och förhandlingar om professionella gränser

I projektet ska vi studera de initiativ som tas i svenska skolor för att avlasta lärare genom att införa så kallade lärarassistenter. Vi är forskningsmässigt intresserade av att studera hur lärararbetet delas upp, hur professionella gränser förhandlas och förskjuts, samt om de avsedda avlastningseffekterna uppnås.

Detta projekt avslutades i januari 2022.

Fakta om projektet

Projektledare
Per Lindqvist
Övriga projektmedlemmar
Ulla Karin Nordänger, Lars Fonseca, Helena Ackesjö, Jens Gardesten, Katarina Herrlin
Finansiär
Forte (utlysningen Forskning om hälsa, arbetsliv och välfärd)
Tidsplan
2017–2022
Ämne
Pedagogik och utbildningsvetenskap (Institutionen för didaktik och lärares praktik, Fakulteten för samhällsvetenskap)

Publikationer

Borde svenska lärare bli mer franska? – En essä med reflektioner över lärararbetets gränser, structure och communitas. Pedagogisk forskning i Sverige, 24(2), 70-83.

Markeringar av lärararbetets gränser: Territorium i omförhandling via införandet av lärarassistenter. Pedagogisk forskning i Sverige, 25(1), 35–53.

Gardesten, J. & Fonseca, L. (2019). Förändringar av läraruppdraget på skolor där heltidsmentorer anställts. Educare – Vetenskapliga skrifter, (3), 34–48.

Gardesten, J., Nordänger, U. K., Herrlin, K. (2021). Scenkonst eller gatuteater? Lärares arbete i relation till struktur, organisering och yrkesgränsernas utsträckning. Nordic Studies in Education (2), 148–166.

Lindqvist, P. (2020). "Låt lärarna vara lärare" – idéer om lärararbete i det offentliga samtalet om lärarassistenter. Pedagogisk forskning i Sverige, 25(4), 7-29.

(Lärar)avlastande yrkesgrupper – var går gränserna?: En studie om nya fördelningar av och förhandlingar om arbete i skolan.

Mer om projektet

I projektet ska vi studera de initiativ som tas i svenska skolor för att avlasta lärare genom att införa så kallade lärarassistenter. Vi är forskningsmässigt intresserade av att studera hur lärararbetet delas upp, hur professionella gränser förhandlas och förskjuts, samt om de avsedda avlastningseffekterna uppnås.

Utvecklingsmässigt vill vi pröva att se hur en modell för reell avlastning av svenska lärare skulle kunna se ut.

Projektet är treårigt och utgörs av fyra delstudier. Huvudstudien består av fallstudier på tre skolor av faktiska processer där avlastande yrkesgrupper nyligen introducerats.

Vad innebär införandet av lärarassistenter?

Trycket på svenska lärare är högt. När lärarna själva beskriver sitt arbete menar de visserligen att de känner hög motivation men samtidigt att de inte hinner med sina arbetsuppgifter i tid.

Under senare år har politiska initiativ tagits för att minska trycket mot lärarna så att de kan fokusera på sitt kärnuppdrag, undervisningen. En av de föreslagna lösningarna är att avlasta lärarna i arbetet genom att anställa så kallade lärarassistenter.

Introduktionen av lärarassistenter i den svenska skolan medför med stor sannolikhet att skolorganisationens ekologi rubbas och att professionella rörelser uppstår. Teoretiskt kan införandet av en ny yrkesgrupp i ett verksamhetsfält förstås som att professionella domäner kommer att förhandlas, förskjutas och fördelas. Vi intresserar oss för vilka föreställningar om avlastning som speglas i dessa processer samt hur de professionella domänerna kommer att avgränsas i praktiken. Vad framträder som lärararbetets "kärna" och vad hamnar utanför? Vi vill närma oss problemområdet utifrån följande frågeställningar, som också utgör projektets delstudier:

  1. Hur utbredd är förekomsten av avlastande tjänster? Vilka delar av lärares arbete förväntar man sig att den nya yrkesgruppen ska ta över?
  2. Vilka idéer om lärarassistenters (och i förlängningen om lärares) uppdrag speglas i policy och praktik i form av politiska och fackliga dokument, utlysningstexter samt innehåll i befintliga utbildningar till lärarassistent?
  3. Vilka föreställningar av önskvärda avgränsningar mellan professionella domäner beskrivs av lärarna själva? Hur påverkas beskrivningarna av mötet med en institution (det franska lärarassistent-systemet) där professionella avgränsningar är tydliga? Vilka värden skulle riskera att gå förlorade?
  4. Hur ser en faktisk process ut där en ny yrkesgrupp introduceras på en skola? Hur förhandlas gränsdragningar och domänanspråk? Hur påverkas andra yrkesgrupper i verksamheten? Leder förändringen till förväntad avlastning?

Utifrån samtliga resultat vill vi därefter diskutera hur modeller för reell avlastning av svenska lärare skulle kunna se ut. Samtidigt vill vi även bidra till en kritisk diskussion om sådana avlastande tjänster.

Projektet är en del av forskningen i miljön Forskning om pedagogiska professioner och praktiker (PEPP).

Medarbetare