Ungdom som tittar i sin mobil, lutad mot ett träd

Projekt: Barn som anhöriga i skolan (CANOK)

Projektet syftar till att stärka och utbilda skolsköterskor i att identifiera elever i åldern 7-17 år som upplever psykisk ohälsa på grund av sin roll som ”barn som anhöriga”. Det är barn vars förälder, vårdnadshavare eller annan närstående lider av allvarlig ohälsa (psykisk ohälsa, funktionsnedsättning, allvarlig fysisk sjukdom, skada eller missbruk) eller som oväntat avlider. Projektet ska bidra till att öka medvetenheten om barn som anhöriga och ge verktyg för skolsköterskor att identifiera, förstå och stödja dessa barn samt främja deras psykiska hälsa i skolmiljön, i linje med hälso- och sjukvårdslagen.

Fakta om projektet

Titel
Barn som anhöriga i skolan: Empowering och utbildning för skolsköterskor att identifiera och stödja ”barn som anhöriga”: en utbildningsintervention
Projektledare

Elizabeth Hanson
Övriga projektmedlemmar
Lennart Magnusson, Francesco Barbabella, Samantha Sinclair, Pauline Johansson, Ellinor Vasko, Linnéuniversitetet; Eva Nordqvist, Nationellt kompetenscentrum anhöriga
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet
Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka
Kommunerna i Borås, Jönköping, Mullsjö, Oskarshamn, Uddevalla och Uppsala
Röda korsets Traumacenter, Skövde
Svenska kyrkan (Borås)
Socialstyrelsen
Region Kalmar län
Internationell rådgivningsgrupp (ett råd med åtta experter från olika europeiska länder)
Eurocarers (en europeisk paraplyorganisation bestående av 70 anhörigorganisationer och forskningsinstitut som arbetar med/för anhöriga)
Finansiär
Familjen Kamprads stiftelse
Tidsplan
1 jan 2023–31 dec 2025
Ämne
Hälsovetenskap och vårdvetenskap (Institutionen för häslo- och vårdvetenskap, Fakulteten för hälso- och livsvetenskap)
Forskargrupp
Anhöriga, anhörigskap och anhörigstöd – forskningsgren vid Nka

Mer om projektet

Projektet handlar om en angelägen och komplex samhällsutmaning. Att vara "barn som anhöriga" utgör en riskfaktor för psykisk hälsa och välbefinnande, där 50 procent upplever vårdrelaterad stress och 40 procent psykiska problem. Situationen leder ofta till ojämlikheter i hälsa under livsloppet och olika former av socialt utanförskap. Enligt hälso- och sjukvårdslagen, patientsäkerhetslagen och den europeiska barngarantin ska barn som anhöriga skyddas av det nationella välfärdssystemet och erkännas som utsatta barn eller ungdomar som riskerar försämrad hälsa, skolprestationer och möjligheter i framtida arbetsliv, samt socialt utanförskap.

Ny forskning i Sverige visar att nära var fjärde (24 procent) av barn i åldern 15-17 år är barn som anhöriga, varav 27 procent har psykiska problem; 13 procent har fysiska hälsoproblem; 13 procent har försämrade skolresultat; 11procent har tankar på att skada sig själva; och 10 procent blir mobbade eller retade. Att vara barn som anhörig medför dessutom ofta en roll som vårdare av en närstående, i 70 procent av fallen.

Projektet utvecklar en utbildningsintervention för skolsköterskor, med syfte att:

  1. Öka medvetenheten om de levnadsförhållanden och psykiska hälsoproblem som barn som anhöriga ofta upplever.
  2. Tillhandahålla verktyg och material som skolsköterskor kan använda för att identifiera och stödja barn som anhöriga.
  3. Följa upp och övervaka framstegen under barn som anhörigas skolgång.


Projektets mål är att:

  • Utforma och utvärdera en utbildningsintervention för skolsköterskor som ger dem kompetens att rikta primära och sekundära förebyggande insatser mot psykiska hälsoproblem hos barn som anhöriga.

  • Inleda och upprätthålla en ständig dialog med slutanvändare (skolsköterskor) och intressenter (barn som anhöriga, lärare, socialarbetare, rektorer, skolläkare, skolpsykologer, Socialstyrelsen, SKR) för att öka medvetenheten om barn som anhörigas behov och för att effektivisera sätt att samarbeta kring deras välbefinnande i skolmiljön.

Projektet består av fyra vetenskapliga arbetspaket:

Arbetspaket 1: Teoretisk och konceptuell modell för att stödja Barn som anhöriga.

Arbetspaket 2: Utbildningsintervention: design, implementering och utvärdering.

Arbetspaket 3: Användare- och intressentengagemang genom Blandade Lärande Nätverk och ett internationellt råd bestående av åtta experter från olika europeiska länder.

Arbetspaket 4: Bidra till ökad medvetenhet i samhället och samhällspåverkan.

Medarbetare