Fyra barn som ler mot kameran

Projekt: Young Kin – Barn som anhörigas psykiska hälsa

Young Kin-projektet handlar om det psykiska välbefinnandet hos barn som anhöriga (BSA), det vill säga barn som har föräldrar/vårdnadshavare (eller andra familjemedlemmar) med allvarlig ohälsa (psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning, allvarlig fysisk sjukdom eller skada, är beroende av alkohol eller andra droger) eller som oväntat avlider. Projektet visar på livsvillkoren för barn som anhöriga (12–15 år) och inverkan på deras psykiska välbefinnande. Likaså samskapar och testar projektet en psykosocial intervention för primär och sekundär prevention av psykisk ohälsa, kopplad till att vara Barn som anhöriga.

Fakta om projektet

Titel
Young Kin – Barn som anhörigas psykiska hälsa
Kartläggning av hälsa och testning av psykosocial intervention
Projektledare
Elizabeth Hanson
Övriga projektmedlemmar
Lennart Magnusson, Francesco Barbabella, Samantha Sinclair, Emilia Öhberg, Linnéuniversitetet; Johanna Miranda Sköld, Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka)
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet
Nationellt kompetenscentrum anhöriga – Nka
Kommunerna i Borås, Jönköping, Mullsjö, Oskarshamn, Uddevalla och Uppsala
Röda Korsets Traumacenter, Skövde
Svenska kyrkan (Borås)
Socialstyrelsen
Region Kalmar län
Internationell rådgivningsgrupp (Advisory and Ethical Board) ett råd med åtta experter från olika europeiska länder
Eurocarers, en europeisk paraplyorganisation bestående av 70 anhörigorganisationer och forskningsinstitut som arbetar med/för informella vårdare.
Finansiär
Forte: Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
Tidsplan
1 januari 2023 – 31 december 2026
Ämne
Hälsovetenskap och vårdvetenskap (Institutionen för häslo- och vårdvetenskap, Fakulteten för hälso- och livsvetenskap)
Forskargrupp
Anhöriga, anhörigskap och anhörigstöd – forskningsgren vid Nka

Mer om projektet

Barn som anhöriga är en underutredd grupp av barn/ungdomar som ofta hamnar i svåra livssituationer (på grund av ohälsa hos familjemedlemmar), psykiska ohälsa och social ojämlikhet. Projektet ska sprida ljus över prevalensen, den psykisk ohälsan och behoven, samt effektivt stöd för Barn som anhöriga i Sverige.

Projektet syftar till att ge svar på följande forskningsfrågor:

  • Vad är prevalensen och fördelningen av barn som anhöriga i Sverige utifrån demografiska och socioekonomiska förhållanden samt psykosociala hälsotillstånd?

  • Vilka är barn som anhörigas livsvillkor och vilka är riskfaktorerna för deras psykiska välbefinnande?

  • Skiljer sig livsvillkor och riskfaktorer åt mellan flickor och pojkar som är barn som anhöriga?

  • Vilka är behoven och preferenserna för stöd kring psykisk hälsa bland barn som anhöriga?

  • Är projektets psykosociala interventionsprogram för barn som anhöriga effektivt och hållbart?

Projektet inkluderar fyra delstudier:

  1. Utveckling av en teoretisk och konceptuell modell för BSA-rollen.
  2. En enkätundersökning bland barn/ungdomar i åldrarna 12-15 år.
  3. En randomiserad kontrollerad studie (RCT) som testar en psykosocial intervention för barn som anhöriga.
  4. Organisering av Blandade Lärande Nätverk (BLN) med slutanvändare och intressenter.

Projektet består av fem vetenskapliga arbetspaket:

Arbetspaket 1: Teoretisk och konceptuell modell för barn som anhöriga.
Arbetspaket 2: Datainsamling genom enkätundersökning, datainsamling och analys. 
Arbetspaket 3: Design av en psykosocial intervention, implementering och utvärdering.
Arbetspaket 4: Engagera användare och intressenter genom BLN och ett internationellt råd bestående av åtta experter från olika europeiska länder.
Arbetspaket 5: Öka medvetenheten i samhället och uppnå samhällspåverkan.

Medarbetare