en rad med flaggstänger med EU-flaggor framför en byggnad

Projekt: Bättre lagstiftning under Ursula von der Leyen

Detta forskningsprojekt undersöker EU-kommissionens Bättre lagstiftning-agenda under ordföranden Ursula von der Leyen, med särskilt fokus på agendans påverkan på arbets- och konsumentpolitik.

Fakta om projektet

Projektledare
Brigitte Pircher
Finansiär
Arbeiterkammer Wien, Österrike
Tidsplan
2023–2024
Ämne
Statsvetenskap (Institutionen för statsvetenskap, Fakulteten för samhällsvetenskap)

Mer om projektet

Bättre lagstiftning-agendan, ursprungligen från 1990-talet, syftar till att säkerställa evidensbaserad och transparent lagstiftning. Detta genom att göra EU-lagar enklare, bättre och mer inkluderande genom att engagera företag, medborgare och intressenter. Arbetstagarorganisationer som European Trade Union Confederation eller nationella fackföreningar uppfattar dock ofta detta som ett avregleringsverktyg, med målet att avskaffa regler som hindrar företagsmål.

När Ursula von der Leyen tillträdde sitt ämbete lovade hon att förbättra agendan för bättre lagstiftning genom att stärka programmet för lagstiftningens ändamålsenlighet och resultat (REFIT) och principen one-in, one-out (OIOO). Det senare är processen där nyinförda bördor kompenseras genom att avlägsna motsvarande bördor inom samma politiska område.

Då REFIT-plattformen syftar till att inkludera intressenter, uppstår kritik mot dess praktiska effektivitet. Dessutom föreslår OIOO regeländringar med målet att spara 7,3 miljarder euro i administrativa kostnader. Det är dock oklart vilka politiska områden dessa besparingar kommer att påverka. Det finns en risk att viktiga sociala och miljömässiga normer (till exempel viktiga arbetarrättigheter), vilka ofta hindrar företagsmål, kan undermineras under förespeglingen om bättre reglering.

Nyckelfrågor i projektet inkluderar agendans utveckling under von der Leyen, bedömningen av agendan med avseende på samhällsintressen, samt analysen av olika konsultationsverktyg. Dessutom analyserar projektet verktygslådan för bättre lagstiftning och utvärderar konsekvenserna av agendan för arbetsrätt och konsumentskydd. Detta görs även mot bakgrund av nyare händelser, som det så kallade SME relief package.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Svenska nätverket för Europastudier vid Linnéuniversitetet (SNES/LNU).