Ölandsbron

Projekt: Bättre vård till alla

I detta projekt antar vi utmaningen att utforska hur trygg och säker vård kan utvecklas och samskapas för personer med kroniska och komplexa vårdbehov. Detta undersöker vi genom personcentrerade arbetssätt, koordinerad planering och ledning samt genom digitala stöd för distansmonitorering och egenvård. Forskningen bedrivs i nära samverkan med Region Kalmar län och dess kommuner, patienter och anhöriga.

Fakta om projektet

Titel
Bättre vård till alla – Sömlösa vårdövergångar och trygg och säker vård hemma för äldre personer med komplexa vårdbehov
Projektledare

Mirjam Ekstedt, Cecilia Fagerström
Övriga projektmedlemmar
Sofia Backåberg, Heidi Hagerman, Amanda Hellström, Ann-Therese Hedqvist, Susanna Strandberg, Catharina Lindberg, Monica Kaltenbrunner, Emelie Ingvarsson, Kristina Schildmeijer, Linnéuniversitetet; Mia Von Knorring, Lisa Smeds, Karolinska Institutet
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet; Karolinska Institutet; Region och kommuner i Kalmar län
Finansiär
Familjen Kamprads stiftelse
Tidsplan
1 sept 2019–30 aug 2023
Ämne
Vårdvetenskap och hälsovetenskap (Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Fakulteten för  hälso-och livsvetenskap)

Mer om projektet

Svensk sjukvård har en lång tradition av högkvalitativ vård för patienter med akuta tillstånd, men är inte lika väl rustad för att tillgodose behoven hos det ökande antalet äldre som lever med flera kroniska tillstånd och vårdberoende. Patienter, anhöriga och personal tar ett stort ansvar för egenvård i hemmet samt koordinering av vårdinsatser, men trots detta drabbas många personer av oplanerade händelser såsom återinskrivningar, undernäring, fall eller olämpliga läkemedel.  För att möta dessa behov och främja hälsa och livskvalitet för denna grupp krävs en radikal omprövning av vårdens utformning och arbetssätt samt personcentrerat stöd till egenvård.

Det övergripande syftet är att tillsammans med vårdens aktörer och brukare samskapa, implementera och utvärdera arbetsprocesser och metoder som underlättar vårdkontinuitet över organisations- och professionsgränser samt skapar trygg och säker vård hemma för äldre patienter med komplexa behov av vård och omsorg och deras anhöriga.

Projektet har två huvudfokus med flera delprojekt:  

1) Sömlösa vårdövergångar där vi studerar goda modeller för vertikal och horisontell inter- och intraorganisatorisk samverkan och utforskar hur integrering av vård över organisations och professionsgränser kan främja ett tryggt och säkert vårdförlopp. Två delprojekt inom Sömlösa vårdövergångar utforskas a) förutsättningar för intra-och interorganisatorisk samverkan på ledningsnivå samt b) hur ett tryggt och säkert vårdförlopp samskapas genom hela vårdkedjan för de mest sköra äldre.

2) Trygg och säker vård i hemmet utforskar hur trygg och säker vård kan upprätthållas i hemmet för personer med komplexa vårdbehov och deras anhöriga samt hur innovation och implementering av digitala stödverktyg för egenvård kan främja hälsa, egenvård, autonomi och delaktighet genom det kroniska vårdförloppet. De två delprojekten inomTrygg och säker vård i hemmet syftar till c) att stödja patienter och anhöriga i ett aktivt deltagande av egenvård i hemmet samt d) att utforska personalens arbetsmiljö vid implementering av hemmonitorering.

Genom att studera hur vårdpersonal gör för att samverka i de befintliga systemen kan vi lära av de goda exempel på lösningar för att utveckla personcentrerade arbetsprocesser och digitala lösningar. På så sätt kan vårdkontinuitet samskapas och sättas i verket så att äldre personer som lever med kroniska och komplexa vårdbehov får säker och trygg vård genom hela vårdkedjan, på det sätt de önskar att få den.

Forskningsprojektet kommer att bidra med kunskap om processer för vårdkontinuitet som har betydelse för: de äldres livskvalitet, symptombörda och funktionalitet; personalens arbetsmiljö; och för vård- och omsorgsgivare kan kunskapen bidra till mätbart ökad vårdkvalitet, tidsvinster och optimalt utnyttjande av vårdnivå.

Delprojekt

Forskningsprojektet består av fyra delprojekt och är en del av forskningen i forskargruppen The ReAction group – Resilient healthcare and patient activation och Kunskapsmiljö Linné: Hållbar hälsa.

Medarbetare