maskinrum på fartyg

Projekt: Bedömning av arbetsmiljö och säkerhet vid val av fartygsbränslen

Detta projekt undersöker hur arbetsmiljö och innemiljö ombord påverkas när fartyg kör på olika typer av bränslen.

Fakta om projektet

Projektledare
Cecilia Österman
Övriga projektmedlemmar
Sarka Langer, IVL Svenska Miljöinstitutet
Bo Strandberg, Lunds universitet
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, IVL Svenska Miljöinstitutet, Lunds universitet
Finansiär
Stiftelsen Sveriges Sjömanshus
Tidsplan
1 februari 2018–31 januari 2021
Ämne
Sjöfartsvetenskap (Sjöfartshögskolan, Fakulteten för teknik)

Mer om projektet

Skärpta bestämmelser om utsläpp av luftföroreningar från fartyg har inneburit en omfattande omställning för sjöfarten. För att minska miljöstörande utsläpp från fartyg finns flera alternativ. Fartyg kan köras på ett renare bränsle, såsom marindiesel eller gasolja, något hybrid-restbränsle med låg svavelhalt, naturgas eller metanol, eller installera utrustning för rökgasrening. Dessa åtgärder har minskat utsläppen av försurande svavelutsläpp till omgivningsluften, men också av andra luftföroreningar som partiklar, sot och polyaromatiska kolväten (PAH).

Valet av fartygsbränsle för framdrivning och hjälpmaskiner påverkar fartygets arbetsmiljö och därmed sjöpersonalens hälsa, säkerhet och välbefinnande. Det påverkar också arbetsförhållanden och arbetsuppgifter kopplade till drift och underhåll av fartyget, samt risken för olyckor och ohälsa.

I korthet syftar detta projekt till att undersöka följande frågor:

  • Vad innebär användning av olika nya fartygsbränsle för innemiljön ombord och hur påverkas besättningens arbetsmiljö och arbetsbelastning med de olika alternativen?
  • Är några av bränslealternativen bättre, sämre eller lika för miljö, arbetsmiljö och driftsekonomi än andra?

Målet med projektet är att utifrån en helhetsbedömning utforma användbart beslutsstöd för att kunna fatta informerade beslut om lämpligt val av bränsle och teknik för fartyg. Resultaten kommer att kunna tillämpas på alla typer av fartyg och förväntas vara till nytta för svensk och internationell sjöfart.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Sjöfartsvetenskap.