Fåra i jorden på en åker

Projekt: Biokolets potential i ett cirkulärt jordbruk

Syftet med det här projektet är att undersöka hur tillsats av biokol till odlingsjord kan påverka jordens förmåga att hålla kvar näringsämnen, fia kväve och fosfor.

Fakta om projektet

Projektledare
Anna Augustsson
Övriga projektmedlemmar
Ann-Mari Fransson, Joacim Rosenlund, Changxun Yu, Linnéuniversitetet; Gun Lindberg, Dennis Wiström, Anders Fröberg, Västerviks kommun
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet; Campus Västervik; Västerviks kommun
Finansiär
Västerviks kommun
Tidsplan
1 jan 2021–31 dec 2024
Ämne
Miljövetenskap (Institutionen för biologi och miljö, Fakulteten för hälso- och livsvetenskap)
Webbplats
Vinnova-finansierade samarbetsprojektet Rest till Bäst: https://biokol.org/

Mer om projektet

Det senaste århundradets antropogena aktiviteter har bland annat resulterat i höga utsläpp av olika föroreningar från land till hav (näringsämnen, metaller, organiska föroreningar). Kustområden är av särskilt intresse här eftersom dessa områden 1) generellt har en hög befolkningstäthet, med särskilt höga utsläpp av föroreningar per kvadratkilometer, och 2) har en minimal buffertzon som kan fånga upp näringsämnen och föroreningar innan de når havet. Det är därför angeläget att identifiera och testa åtgärder som kan minska spridningen av föroreningar från land till hav och mildra de negativa effekterna på akvatiska ekosystem och människors hälsa. Detta licentiatprojekt är kopplat till det Vinnova-finansierade projektet Rest till Bäst (https://biokol.org/en/).

Det övergripande syftet där är att använda organiskt avfall (park- och trädgårdsavfall, avloppsslam, frörens och tång) för att producera biokol, som sedan testas för rening av dagvatten, för odling av växter i stadsmiljö och i jordbruksmark. Biokol är ett material som bildas genom pyrolys av organiskt material, och som fått stor uppmärksamhet under senare år både både på grund av dess potential att minska näringsutlakning och öka fertiliteten i jordbruksjordar, och på grund av dess förmåga att absorbera föroreningar.

Licentiandpriojektet genomförs som ett samarbete mellan Linnéuniversitetet, Campus Västervik och Västerviks kommun. Här studeras biokolets potential i en cirkulär ekonomi för att minska näringsläckaget från kustnära åkermark, med Västerviks kommun som studieområde. Det gör vi i första hand genom ett stort fältexperiment, där olika inblandning av biokol tillämpas över ett antal delområden (var och en 200 meter långt och 10 meter) som är fördelade över ett totalt 36 000 kvadratmeter stort fält. För att övervaka effekterna av de olika behandlingarna över tid så installeras dräneringsrör på circa en meters djup under alla delområden. Från dessa samlas dräneringsvatten kontinuerligt upp och analyseras. Fältexperimentet kompletteras med ett labbförsök, där ett större antal jordbruksjordar blandas med olika sorters biokol, och i olika doser.

Medarbetare