Studenter

Projekt: Blivande studenters perspektiv på högre utbildning

Syftet med detta forskningsprojekt är att identifiera och analysera beskrivningar av blivande högskolestudenter beträffande intressen och förutsättningar för vidare studier på universitetsnivå i relation till: närhet till studier, akademisk miljö, utbud av utbildning och närvaro av forskning.

Fakta om projektet

Namn
Blivande studenters perspektiv på högre utbildning. En analys av beskrivna intressen och förutsättningar
Projektledare
Goran Basic
Övriga projektmedlemmar
Klara Björkum
Tidsplan
2020–
Forskningsämne
Pedagogik, sociologi, socialt arbete, socialpsykologi (Institutionen för pedagogik och lärande, Fakulteten för samhällsvetenskap)
Forskningsmiljö
Research in Inclusion, Democracy and Equity (RIDE)

Mer om projektet

Syftet med detta projekt är att identifiera och analysera beskrivningar av blivande högskolestudenter beträffande intressen och förutsättningar för vidare studier på universitetsnivå i relation till: närhet till studier, akademisk miljö, utbud av utbildning och närvaro av forskning.

Projektets frågeställningar är:

  1. Hur beskrivs intressen för vidare studier på universitetsnivå av blivande högskolestudenter?
  2. Hur beskrivs förutsättningar för vidare studier på universitetsnivå av blivande högskolestudenter?

Projektets metodologiska inspirationsgrund finns i etnografisk tradition. I projektet samlas in och analyseras kvalitativt empiriskt material i form av samtalsfrämjande intervjuer, dokument och fältanteckningar.

Det finns ytterst begränsad vetenskaplig forskning om dessa teman och frågeställningar. Vi vet för lite om intressen och förutsättningar för vidare studier av blivande högskolestudenter i relation till närhet till studier, akademisk miljö, utbud av utbildning och närvaro av forskning. Vi har i alltför liten utsträckning provat sociologiska och pedagogiska perspektiv på intressen och förutsättningar för vidare studier på universitetsnivå. Föreliggande forskningsprojekt har ambitionen att bidra till kunskapsutveckling i relation till studiens tema, genom användning av sociologiska och pedagogiska teoretiska och metodologiska utgångspunkter. 

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Research in Inclusion, Democracy and Equity (RIDE).