trähus i kvarteret Limnologen i Växjö, vid sjön Trummen

Projekt: Boendeattraktivitet i flerbostadshus i trä

Detta projekt ska skapa förståelse för träets positiva effekter på välbefinnande och attraktivitet i flerbostadshus. Projektet syftar till att öka kunskapen om träbyggandets arkitektoniska och tekniska egenskaper, för att skapa goda och hållbara boendemiljöer för människor.

Fakta om projektet

Projektledare
Thomas K Bader
Övriga projektmedlemmar
Ulrica Hörberg, Eva Haraldsson och Anette Andersson
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, Växjö kommun, Smart Housing Småland
Finansiär
Växjö kommun, Smart Housing Småland
Tidsplan
2021–2022
Ämnen
Byggteknik (Institutionen för byggteknik, Fakulteten för teknik)
Hälsovetenskap (Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Fakulteten för hälso- och livsvetenskap)

Mer om projektet

Det moderna träbyggandet har, sedan möjligheten öppnades 1994, ökat i intresse och tagit en allt större marknadsandel. Kunskapen om och användandet av ständiga förbättringar i produktionsmetoder, utvecklingsprocesser för nya produkter och delsystem samt utvecklandet av långsiktiga relationer med viktiga intressenter i byggvärdekedjan, har skapat goda erbjudanden från träbyggindustrin.

Utvecklingen av träbyggandet har i hög grad drivits av teknisk förändring och anpassning till de regler och normer som finns avseende det högre byggandet. Förhållandevis lite av utvecklingen har skett utifrån ett boendeperspektiv. Det finns därmed ett kunskapsgap och ett behov av ökad förståelse för träets effekter på välbefinnande och attraktivitet hos de boende i flerbostadshus med stomme och ytskikt av trä.

Det övergripande syftet med projektet är att öka kunskapen gällande träets betydelse för boendemiljö i flerbostadshus, samt att undersöka hur det upplevs att bo och arbeta i trähusen, liksom deras inverkan på välmåendet. Vi förväntar oss även att kunna identifiera problem och utmaningar i att bygga flerbostadshus i trä.

I det här projektet vill vi dra nytta av den unika miljö med flerbostadshus i trä i Växjö som utvecklats under de senaste femton till tjugo åren. Detta genom att undersöka människors nöjdhet och upplevelser av boenden i dessa områden. Datamaterialet samlas in med enkäter och intervjuer som baseras på fotografier tagna av de boende i boendemiljön.

Projektet ska synliggöra de positiva effekter som bostadsbyggande och boendemiljö i flerbostadshus i trä kan bidra till för människor som bor i husen, och på så vis bidra till ny kunskap för nya byggprojekt. Resultatet av projektet ska jämföras med resultatet av andra undersökningar, för att identifiera positiva parametrar såväl som utmaningar och problem med att bygga med trä.

Projektet är en del av forskningen i forskargrupperna Träbyggnadsteknik och Hälsa, vårdande och lärande på livsvärldsteoretisk grund (HVL), samt Kunskapsmiljö Linné Grön hållbar utveckling.

Medarbetare