träbyggnad

Projekt: Boende- och bostadsutveckling för stärkt tillväxt (Boost)

Projektet Boost har sin utgångspunkt i boende och byggande i glas och trä. Målet är att utveckla och etablera samarbeten mellan områdena metadesign, tekniska prototyper och affärsmodellsinnovering.

Detta projekt avslutades 2020.

Mer om projektet

RISE Glas, Träcentrum, Jönköping University och Linnéuniversitetet driver tillsammans projektet BOOST – Boende- och bostadsutveckling för stärkt tillväxt med utgångspunkt i boende och byggande i trä och glas.

Målet med BOOST är att utveckla och etablera samarbeten mellan områdena metadesign, tekniska prototyper och affärsmodellsinnovering. Utgångspunkten är boende och byggande i glas och trä, för kommersialiserbara innovationer.

BOOST är en storsatsning på gränsöverskridande samarbete för boende- och bostadsutveckling. Projektet startade hösten 2016 med 9 miljoner kronor beviljade. Totalbudgeten är på 18 miljoner kronor, varav hälften kommer från EU:s strukturfonder och hälften från regionala aktörer.

Projektet är en del av samverkansprojektet Smart Housing Småland och av forskningen i forskargruppen Träbyggnadsteknik.

Tre fokusområden

BOOST kommer att fokusera på tre områden:

  • Affärsmodellsinnovering, där man ska utveckla ett spektrum av affärsmodeller för nyproducerade bostäder som passar för små och medelstora företag och som sätter användaren i centrum. Leds av Jönköping University.
  • Metadesign, där man ska inventera, analysera och presentera nyanländas, äldres och ungdomars behov av boende i relation till samhälle, företag, organisationer och hållbarhet. Leds av Linnéuniversitetet.
  • Tekniska prototyper, där man tar fram prototyper i glas och trä för att kunna utforma bostäder som tillgodoser användarnas behov. Leds av RISE Glas.

Metadesign

Detta delprojekt fokuserar på metadesign och ett brett perspektiv på att bygga, bo och leva.

Metadesign är ett arbetssätt som syftar till att utifrån ett brett hållbarhetsperspektiv ge en systematisk och holistisk förståelse av boendet. Designforskarna ska inventera, analysera och presentera nyanländas, äldre och ungdomars behov av boende i relation till samhälle, företag, organisationer och hållbarhet. Förhoppningen är att regionens bostadsaktörer i framtiden ska kunna arbeta i samklang med FN:s hållbarhetsutvecklingsmål.

– Vi vill se byggandet, boendet och levandet ur ett bredare perspektiv där man tar vara på mångfalden i befolkningen. Miljömässiga, ekonomiska och sociokulturella faktorer ska samspela med varandra i syfte att skapa ett så hållbart samhälle som möjligt, säger Mathilda Tham och Sara Hyltén-Cavallius som är projektledare.

Tekniska prototyper

Detta delprojekt genomförs i samarbete med RISE och tar fram prototyper och varianter för tekniska lösningar. Vid Linnéuniversitetet arbetar vi med knutpunkter för modulbyggandet; konkret med anslutningar mellan bjälklags- och väggelement. Dessa båda element behandlas dels individuellt för att kunna tillverka dem, dels måste de också samverka i en färdig bostad. Delprojektet studerar anslutningar med hänsyn till kraftöverföring och styvhetsegenskaper. Varianter av nuvarande system ska studeras och vidareutvecklas.

Den andra delen vi kommer att jobba med behandlar lastbärande trä-glas-element. Av intresse är bärande trä-glas-väggar som ska kunna användas som kortväggar i modulbyggnader. Därmed skapas stora fönsterpartier utan att man nödvändigtvis måste lägga till ett lastbärande skikt. Den tekniska möjligheten har prövats tidigare här på Linnéuniversitetet, men nu står infästningen mot själva byggnaden i fokus. Sådana väggar används framför allt för att kunna ta över horisontella belastningar från vindlaster för att föra ner lasterna till grunden på ett säkert sätt.

Kontaktperson för detta delprojekt är Michael Dorn.

Fakta om projektet

Projektledare vid Linnéuniversitetet

Mathilda Tham och Sara Hyltén-Cavallius (projektledare Metadesign)

Övriga projektmedlemmar vid Linnéuniversitetet

Michael Dorn (kontaktperson Tekniska prototyper), Åsa Ståhl

Deltagande organisationer

RISE Glas (projektägare), Linnéuniversitetet, Jönköping University, Träcentrum

Finansiär

Tillväxtverket

Tidsplan

2016-09-30 till 2020-02-28

Ämnen

Byggteknik (Institutionen för byggteknik, Fakulteten för teknik)
Design (Institutionen för design, Fakulteten för konst och humaniora)

Webbplats

Smarthousing.nu/boost

Foto: Bläck & Co

Medarbetare