Container med byggnadsavfall

Projekt: Circular Trust Building – CTB

Det långsiktiga målet med projektet Circular Trust Building (CTB) är att underlätta omställningen från den nu dominerande linjära värdekedjan till en cirkulär ekonomi inom byggsektorn. CTB kommer genom samverkan och saminlärning mellan 15 offentliga och privata partners från sex länder i Nordsjöregionen att demonstrera förutsättningarna för omställningen i sju olika pilotprojekt. Linnéuniversitetet kommer tillsammans med GodaHus (www.godahus.se) genomföra en rad kunskapshöjande åtgärder inom cirkulärt byggande samt tillsammans med Vöfab och Region Kronoberg tillämpa återbrukskunskapen i två pilotprojekt i länet.

Fakta om projektet 

Projektledare
Krushna Mahapatra
Övriga projektmedlemmar
Brijesh Mainali, Katarina Rupar-Gadd, Roma Almeida
Övriga svenska deltagande organisationer
GodaHus - energieffektiva och hållbara byggnader i sydost
Region Kronoberg
Vöfab

Samtliga deltagande organisationer:

 • Province Drenthe, Assen, Netherlands
 • Actium, Assen, Netherlands
 • Northern Innovationlab for Circular Economy, Meppel, Netherlands
 • Hanze University of Applied Sciences, Gröningen, Netherlands
 • Groningen kommun
 • Vives University College, Kortrijk, Belgium
 • Roeselare stad, Roeselare, Belgium
 • City of Osent, Belgium
 • GodaHus - energieffektiva och hållbara byggnader i sydost, Växjö, Sweden
 • Vejle kommun, Vejle, Denmark
 • Linneuniversitetet, Växjö, Sweden
 • NGO Living2030, Villeneuve d'Ascq, France
 • National school for architecture and landscaping Lille, Villeneuve d'Ascq, France
 • CD2E Accelerator of the ecological transition, Loos- en-Gohelle, France
 • Bremerhaven stad, Bremerhaven, Germany

Finansiär
EU Interreg North Sea och Region Kronoberg
Tidsplan
1 november 2023-31 oktober 2026
Forskningsämne
Energi och miljöteknik, hållbar byggd miljö (institutionen för byggd miljö och energiteknik, fakulteten för teknik)
Forskargrupp
Hållbar byggd miljö (SBER) 
Webbplats
https://www.interregnorthsea.eu/ctb 

Installation om avfall och återvinning på Vattentorget i Växjö. Foto: Katarina Rupar-Gadd.
Installation om avfall och återvinning på Vattentorget i Växjö. Foto: Katarina Rupar-Gadd.

Mer om projektet 

Det finns flera saker som försvårar omställning till ett cirkulärt byggande; bristen på information om vilken typ och mängd av renoverat material som kan återanvändas/återvinnas, bristande information om kvalitet på återanvändningsbart material, logistik, kunskap om rätt sätt att demontera, transportera och förvara, negativ inställning, bristande intresse och efterfrågan för cirkularitet hos kunder och brist på avtalsformer.

I Kronoberg finns det exempel på aktörer inom bygg- och fastighetsbranschen där man har omhändertagit byggmaterial för återbruk och även använt återbrukat material. Men det är för få och för små projekt som genomförs för att det ska kunna ske på ett effektivt och enkelt sätt. Att genomföra återbruksprojekt i en större skala kräver nya lösningar, gemensamma strategier och handlingsplaner samt en kompetenshöjning hos alla involverade.

Omställningen till en mer cirkulär ekonomi och en cirkulär och resurseffektiv byggsektor är avgörande för att uppnå klimatneutralitet till 2050. För närvarande står byggindustrin i EU för 12 % av utsläppen av växthusgaser och för 50 % av utvinning av jungfruligt material och 30 % av allt genererat avfall är bygg- och rivningsavfall. Omställningen är dock långsam och effekten av nyttjandet av cirkulära byggmaterial är fortfarande låg.

Circular Trust Building (CTB) kommer att underlätta denna övergång till en cirkulär byggsektor genom att utgöra en plattform för kunskapsöverföring över flera sektorer och skapa en samsyn bland aktörer i hela värdekedjan i Nordsjöregionen. I sju pilotprojekt runtomkring i Nordsjöregionen kommer det med lokala intressenter att demonstreras hur man kan uppnå en 25 % minskning av det materiella fotavtrycket från konstruktion och renovering.

I Kronoberg planeras för två demonstrationsprojekt med cirkulärt byggande som kommer att fungera som goda lokala exempel. Projekten kommer genom ökad kunskapsnivå att kunna bidra till minskad klimatpåverkan, minskade avfallsmängder och ökad resurseffektivitet i bygg- och fastighetssektorn i Kronoberg. Resultaten från projektet kommer även på längre sikt att vara till hjälp för att utveckla strategier och affärsmodeller som i slutändan ska komma att användas av lokala beslutsfattare och företag. 

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Sustainable Built Environment Research (SBER) och Kunskapsmiljö Linné Grön hållbar utveckling.

Avfallshög på soptipp. Foto: Katarina Rupar-Gadd
Avfallshög på soptipp. Foto: Katarina Rupar-Gadd
Logotyp, Interreg North Sea Region and Region Kronoberg
Logotyp, Interreg North Sea Region and Region Kronoberg