barn med paraply i vattenpöl med höstlöv tittar uppåt mot kameran

Projekt: Connected Children: Ett partnerskap för en kunskapsbaserad och innovativ prevention

Detta projekt kombinerar praktik och forskning för utveckling av en kunskapsbaserad prevention. Syftet är att utveckla tidiga och samordnade insatser för barn och unga i svåra livssituationer, samt att förstärka främjande insatser för barn och unga generellt.

Fakta om projektet

Projektledare
Torbjörn Forkby
Övriga projektmedlemmar
Mats Anderberg, Sofia Enell, Johan Malmqvist och Angelika Thelin, Linnéuniversitetet; Karin Pernebo, Linnéuniversitetet och Region Kronoberg; Josefin Bernhardsson, FoU Nordost; Kari Jess, Högskolan Dalarna; Pamela Massoudi, Region Kronoberg; Anna Petersén, Örebro universitet
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, FoU Nordost, Högskolan Dalarna, Örebro universitet, Region Kronoberg och Kronobergs åtta kommuner, Falun kommun, Ystad kommun, Lidingö kommun
Finansiär
Forte
Tidsplan
1 jul 2021–30 jun 2027
Ämne
Socialt arbete (Institutionen för socialt arbete, Fakulteten för samhällsvetenskap)

Mer om projektet

Connected Children är ett partnerskap mellan praktik och forskning för utveckling av en kunskapsbaserad prevention riktad mot barn och unga. Programmet griper in i aktuell nationell och internationell policy med syfte att utveckla tidiga och samordnade insatser för barn och unga i svåra livssituationer, samt att förstärka främjande insatser för barn och unga generellt.

Connected Children involverar forskningsstött utvecklingsarbete på fyra platser i Sverige, vilka alla hämtat inspiration från den skotska modellen GIRFEC (Getting It Right For Every Child). Modellen uppfattas stärka möjligheterna till att skapa ett helhetstänkande kring barn och unga, uppmärksamma de som är i behov av extra stöd i ett tidigt skede och medverka till att koordinerade insatser mellan olika stödaktörer kommer till stånd. Tanken är att tillvarata och förstärka barnets/den unges ordinarie livssammanhang, ge ökat utrymme för barnets/den unges eget perspektiv och delaktighet i frågor av betydelse för hen.

Kunskapsprocesserna inom programmet organiseras i tre huvudteman, vilka samtliga har visat sig erbjuda stora utmaningar för det praktiska arbetet:

  1. System optimization som avser ledning och systemförändringar inom organisationer som sker för att uppnå målsättningarna.
  2. Alliance building som handlar om samarbete och samspel mellan involverade aktörer.
  3. Holistic life-course perspective som avser de identifieringspraktiker genom vilka barn och unga i behov av kompletterande utvecklingsstöd uppmärksammas, erbjuds insatser och följs upp.

De tre temana binds samman av en övergripande fråga om hur utvecklingsarbetet förhåller sig till barns rättigheter och hur deras röst och aktörskap ges utrymme.

Programmet kommer att innefatta tvärdisciplinära studier och jämförande analyser av de processer genom vilka förändringsarbetet bedrivs, hur intentionerna översätts lokalt och vilka konsekvenser de får för barn, unga och föräldrar.

Programmet löper under sex år och är en fortsättning på samt geografisk breddning av det tidigare forskningsprojektet Tillitsskapande organisering – gränsöverskridande koordinering för barns bästa. Det är även en del av forskningen i forskargruppen Research on Interventions and Support for Children and Youth (RISCY).

Medarbetare