bild på Akropolis i Aten under restaurering

Projekt: Demokrati i det förflutna, i nuet och med perspektiv på framtiden

Syftet med nätverket är att skapa en varaktig och innovativ plattform för fördjupade dialog-, jämförelse- och forskningssamarbeten. Dessa inkluderar en rad olika länder och förutsättningar för hur man kan förstå och analysera utbildning i skärningsfältet mellan historiskt, moraliskt och demokratiskt medvetande.

Fakta om projektet

Projektnamn
Demokrati i det förflutna, i nuet och med perspektiv på framtiden: Ett internationellt nätverk med fokus på historiemedvetande, moraliskt och demokratiskt medvetande i undervisning och forskning
Projektledare
Niklas Ammert
Övriga projektmedlemmar (styrgrupp)
Fredrik Alvén, Malmö universitet; Silvia Edling, Högskolan i Gävle; Jan Löfström, Åbo universitet, Finland; Heather Sharp, University of Newcastle, Australien
Deltagande organisationer (styrgrupp)
Linnéuniversitetet; Malmö universitet; Högskolan i Gävle; Åbo universitet, Finland; University of Newcastle, Australien
Finansiär
Vetenskapsrådet, nätverksbidrag inom utbildningsvetenskap
Tidsplan
1 jan 2023–31 dec 2025
Ämne
Historiedidaktik, didaktik, historia (Institutionen för kulturvetenskaper, Fakulteten för konst och humaniora)

Mer om projektet

Demokratin utmanas i flera stater och populistiska rörelser på de politiska ytterkanterna ser demokrati som ett hinder för att uppnå mål om ett, vad man uppfattar som, glorifierat nationellt förflutet, utan invandrare och oliktänkare eller för radikala förändringar i samhället. I denna situation har skolans historieundervisning en central roll, då den förväntas utveckla elevers kritiska tänkande samt engagemang för liberala demokratiska värden och mänskliga rättigheter. Samtidigt har den, historiskt sett, inte sällan varit regimers redskap för att upprätthålla nationalism.

Syftet med detta nätverk är att skapa en långsiktig, stark och innovativ plattform för fördjupade dialog-, jämförelse- och forskningssamarbeten. Detta inkluderar en rad olika länder och förutsättningar för hur man kan förstå och analysera utbildning i skärningsfältet mellan historiskt, moraliskt och demokratiskt medvetande.

Syftet med nätverket är mer specifikt att under tre år, till att börja med:

  1. Etablera en strukturerad plattform för möten och dialog genom en webbsida, digitala möten och en fysisk årskonferens (webb och IRL).
  2. Jämföra styrdokument från (historie)undervisning i olika länder avseende innehåll, begreppsförståelse, metoder och villkor (mål/möjligheter), med fokus mot skärningspunkter mellan historiemedvetande, demokrati och moral
  3. Planera och bedriva forskning av hög kvalitet.
  4. initiera och skriva fram forskningsansökningar

Nätverket koordineras av en internationell styrgrupp som även bjuder in forskare med liknande intressen från länder med olika bakgrund och olika demokratiska traditioner. Ambitionen är att mötas digitalt och i verkligheten på konferenser och nätverksmöten för att diskutera, jämföra och planera forskningssamarbeten över nationsgränser.

Styrgruppen består av fem personer: en ordförande/chair och fyra sammankallande. Tre länder finns representerade i styrgruppen: Sverige, Finland och Australien. I ett inledande skede är forskare från ytterligare fem länder medlemmar i nätverket.

Projektet har kontakter med forskargruppen Centrum för ämnesdidaktik inom konst och humaniora (CÄHL), samt knyter an till Kunskapsmiljö Linné: Utbildning i förändring och En hotad demokrati.