stenar som balanserar på trälister i flera nivåer

Projekt: Det (o)likvärdiga fritidshemmet

Projektet ska skapa ny kunskap om lärares arbete med fritidshemmets kompensatoriska uppdrag i områden med socioekonomiska utmaningar: Vad som bidrar till och vad som eventuellt riskerar att försvåra detta uppdrag, vilka framgångsfaktorer som kan identifieras, samt hur lärare kan skapa villkor för elevers identitetsskapande, meningsskapande, utveckling och lärande. Målet är att därmed ge kunskap om fritidshemmets bidrag till en mer likvärdig utbildning för barn i dessa områden.

Fakta om projektet

Projektnamn
Det (o)likvärdiga fritidshemmet: Fritidshemmets kompensatoriska bidrag i socioekonomiskt utmanande områden
Projektledare
Helena Ackesjö
Övriga projektmedlemmar
Marina Wernholm, Jens Gardesten
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet
Finansiär
Pedagogiska praktiker och professioner (PEPP), Kunskapsmiljö Linné: Utbildning i förändring
Tidsplan
2023
Ämne
Pedagogik (Institutionen för pedagogik och lärande, Fakulteten för samhällsvetenskap)

Mer om projektet

Den politiska retoriken gör gällande att fritidshemmet, med rätt förutsättningar och villkor, kan bidra till elevers utveckling, lärande och sociala trygghet, och därmed även ha en positiv inverkan på elevers skolresultat. Av denna anledning utreds nu också om rätten att delta i fritidshemmets utbildning bör utökas till att omfatta flera elever, särskilt i områden med socioekonomiska utmaningar. Fritidshemmet kan dock betraktas som en vattendelare som separerar barn, och risken är uppenbar att skillnader i barns uppväxtvillkor snarare förstärks och klyftor mellan elevgrupper ökar genom fritidshemmets organisation. Därmed blir principen om likvärdighet, i meningen ”lika möjligheter”, problematisk.

Att fritidshemmet förväntas bidra till elevers kunskapsutveckling är lovvärda ambitioner. Dock saknas vetenskaplig kunskap bakom dessa argument, då tämligen få studier med fritidshempedagogiskt fokus är genomförda i områden med socioekonomiska utmaningar. Detta projekt förväntas bidra med kunskap om vad som bidrar till och vad som eventuellt riskerar att försvåra fritidshemmets kompensatoriska uppdrag, vilka framgångsfaktorer för arbetet som kan identifieras, samt hur personalen skapar villkor för elevers identitetsskapande, meningsskapande, utveckling och lärande.

Under våren 2023 genomförs intervjuer med skolledning och personal på fritidshem på en skola i ett utsatt område. Med bas i intervjuerna har frågor till en större enkätstudie kunnat konstrueras. Enkäten skickas under våren 2023 ut till samtliga skolor i utsatta områden, riskområden och särskilt utsatta områden i Sverige och förväntas bidra till en viktig kartläggning av fritidshemmets verksamhet och potential i dessa områden. Under hösten 2023 genomförs fördjupande intervjuer med rektorer och biträdande rektorer på ett större antal skolor i utsatta områden, riskområden och särskilt utsatta områden i Sverige.

Projektet är en del av forskningen i forskargrupperna Forskning om pedagogiska professioner och praktiker (PEPP) och Forskargruppen för fritidspedagogisk forskning, samt Kunskapsmiljö Linné: Utbildning i förändring.

Medarbetare