personer som samarbetar runt ett bord

Projekt: Digital kompetens och spetskompetens i Kronoberg

Detta samverkansprojekt ska analysera behov av digital kompetens och spetskompetens bland små och medelstora företag i regionen. Målet är att hitta en väg framåt och säkerställa långsiktig kompetens.

Fakta om projektet

Projektledare
Elin Gunnarsson
Övriga projektmedlemmar
Glenn Sjöstrand, Krister Bredmar, Diana Unander och Peter Jonsson, Linnéuniversitetet; Zekija Mujcic, Region Kronoberg; Maja Karlberg och Maria Ihrmark, Epic teknikens hus; Claes Lundin, Samlas; Sandra Nilsson, Experis
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, Region Kronoberg, Epic teknikens hus
Finansiär
Tillväxtverket (Europeiska regionala utvecklingsfonden ERUF), Region Kronoberg
Tidsplan
15 augusti 2021–31 mars 2023
Ämne
Sociologi (Institutionen för samhällsstudier, Fakulteten för samhällsvetenskap)
Datavetenskap (Institutionen för datavetenskap och medieteknik, Fakulteten för teknik)
Affärsinformatik (Institutionen för organisation och entreprenörskap, Ekonomihögskolan)

Mer om projektet

Bakgrund

I Kronoberg finns cirka 600 IT-företag som redan har omfattande rekryteringsbehov, både av junior och senior karaktär. Till detta kommer alla andra sektorer där efterfrågan på digital spetskompetens växer sig allt större.

Projektet är unikt på så sätt att det inte fokuserar på utvalda branscher utan riktas brett mot små och medelstora företag (SMF) som primär målgrupp. Detta görs då vi tror att det finns stora synergieffekter med att arbeta branschöverskridande.

Behovsinventering

Under hösten 2021/våren 2022 genomfördes en behovsinventering med ett brett urval från olika branscher i Kronobergs län. Vi har intervjuat 215 små och medelstora företag i Kronobergs län för att analysera deras behov av digital kompetens och spetskompetens. Företagen som intervjuats via korta telefonintervjuer eller djupintervjuer kommer från hela länet och spänner brett över olika branscher för att få en överblick över små och medelstoras företag faktiska syn på digital kompetens och digital spetskompetens.

Resultatet visar att 56 % av de deltagande företagen upplever att de befinner sig i en bransch som präglas av en hög digitaliseringstakt och 73 % av företagen anser att de har nytta av digitala satsningar. Rekrytering av digital (spets)kompetens bygger på att företagen vet vilka behov de har. I intervjuerna framkommer det dock att behoven ibland kan vara otydliga och det är svårt för företagen att veta om den nuvarande kompetensen är tillräcklig.

Alla företag utbildar och kompetensutvecklar för digital kompetens redan idag, men de har olika strategier för det. När ett företag ska göra en utbildningsinsats är det många som vänder sig till sina egna kontaktnät eller leverantörer, men det finns också en betydande grupp på 27 % som inte vet var de ska vända sig för att få tag i utbildningar inom digital kompetens. Det visar sig också att cirka 70 % av företagen utvecklar sin digitala kompetens i vardagen, det vill säga man lär sig när man arbetar. Här finns det tydliga behov som utbildningsanordnare måste hitta sätt att bemöta.

Ta del av behovsanalysen här

första sidan av rapporten

Förankring och validering

Resultaten från behovsanalysen presenterades och validerades under senvåren och hösten i olika grupperingar med företag, främjarorganisationer, offentlig sektor och utbildningsanordnare. Totalt har cirka 170 personer varit delaktiga, främst från Kronoberg och Kalmar län men analysen har även väckt intresse nationellt från andra regioner och från regeringsuppdraget Digital Spetskompentens. Dialogerna har visat att det som efterfrågas av SMF stämmer överens med de behov som finns i offentlig sektor – behoven är således inte branschspecifika, detta stärks också av rapporten Kompetensförsörjning under en pågående industriell revolution, skriven av Joakim Wernberg och Martin Andersson. Resultaten i behovsanalysen har också bekräftats av utbildningsanordnare och andra aktörer som kan stötta kompetensuppbyggnaden i länet.

Delar av resultatet har delats med pågående projekt och verksamheter för att utbildningsinsatser skulle kunna erbjudas redan hösten 2022 och har legat till grund för fortsatt utveckling av kurser för yrkesverksamma. Linnéuniversitetet erbjuder kurser för yrkesverksamma kopplat till digitalisering och det aktuella utbudet hittas här: Kompetensutveckling vid Linnéuniversitetet

Vägen framåt

Under hösten fortsatte dialogerna med företag, främjarorganisationer, offentlig sektor och utbildningsanordnare för att se hur de behov som finns hos företagen kan mötas för att reducera den kompetensbrist som råder och hämmar små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft. Det framgår tydligt att det inte är en part som själva kan lösa de utmaningar som företagen står inför. Företagen själva har ett stort ansvar i kompetensuppbyggnaden, både på organisations- och individnivå men det finns många olika parter som kan vara med och stötta arbetet på olika sätt. Allt från politiken, till konsulter och främjarorganisationer samt olika typer av utbildningsanordnare.

Arbetet har resulterat i två korta rapporter och en längre rapport.

  • Konsten att utveckla digital kompetens och spetskompetens - Förmågan att utveckla en verksamhet så att den på ett bättre sätt kan dra nytta av digital kompetens och spetskompetens byggs upp över en längre tid. Men allt börjar med ett intresse och insikten om behoven. Utifrån projektets resultat är det flera områden eller förmågor som företag behöver arbeta med. Det kan till exempel handla om [1] att känna till sina kompetensbehov, [2] att lära sig i vardagen, [3] att utveckla organisationen och [4] att utveckla utbyten mellan företag och organisationer. I rapporten presenteras 10 aktiviteter och initiativ som bygger upp den digitala kompetensen i små och medelstora företag. Läs rapporten här.
  • Goda exempel - I denna rapport sammanfattas goda exempel på hur företag och andra aktörer arbetar med att främja digital kompetens och spetskompetens. Läs rapporten här.  
  • Att bygga upp digital kompetens och spetskompetens i små och medelstora företag: Utmaningar och möjligheter – I denna rapport utvecklas de resonemang som utgör grunden för det som lyfts i de två korta rapporterna. Rapporten ger en fördjupad förståelse för de fyra områdena som nämnts ovan,
    tillsammans med ett femte område som fokuserar på jämställdhet, mångfald och miljö. Läs rapporten här
första sidorna av rapporterna

Projektet är en del av forskningen i Kunskapsmiljö Linné Digitala transformationer.

Medarbetare

Finansiärer

finansiärernas logotyper