personer som samarbetar runt ett bord

Projekt: Digital kompetens och spetskompetens i Kronoberg

Detta samverkansprojekt ska analysera behov av digital kompetens och spetskompetens bland små och medelstora företag i regionen. Målet är att hitta en väg framåt och säkerställa långsiktig kompetens.

Fakta om projektet

Projektledare
Elin Gunnarsson
Övriga projektmedlemmar
Glenn Sjöstrand, Krister Bredmar, Diana Unander och Peter Jonsson, Linnéuniversitetet; Zekija Mujcic, Region Kronoberg; Maja Karlberg och Maria Ihrmark, Epic teknikens hus; Claes Lundin, Samlas; Sandra Nilsson, Experis
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, Region Kronoberg, Epic teknikens hus
Finansiär
Tillväxtverket (Europeiska regionala utvecklingsfonden ERUF), Region Kronoberg
Tidsplan
15 augusti 2021–31 mars 2023
Ämne
Sociologi (Institutionen för samhällsstudier, Fakulteten för samhällsvetenskap)
Datavetenskap (Institutionen för datavetenskap och medieteknik, Fakulteten för teknik)
Affärsinformatik (Institutionen för organisation och entreprenörskap, Ekonomihögskolan)

Mer om projektet

Bakgrund

I Kronoberg finns cirka 600 IT-företag som redan har omfattande rekryteringsbehov, både av junior och senior karaktär. Till detta kommer alla andra sektorer där efterfrågan på digital spetskompetens växer sig allt större.

Projektet är unikt på så sätt att det inte fokuserar på utvalda branscher utan riktas brett mot små och medelstora företag (SMF) som primär målgrupp. Detta görs då vi tror att det finns stora synergieffekter med att arbeta branschöverskridande.

Behovsinventering

Under hösten 2021/våren 2022 genomfördes en behovsinventering med ett brett urval från olika branscher i Kronobergs län. Vi har intervjuat 215 små och medelstora företag i Kronobergs län för att analysera deras behov av digital kompetens och spetskompetens. Företagen som intervjuats via korta telefonintervjuer eller djupintervjuer kommer från hela länet och spänner brett över olika branscher för att få en överblick över små och medelstoras företag faktiska syn på digital kompetens och digital spetskompetens.

Resultatet visar att 56 % av de deltagande företagen upplever att de befinner sig i en bransch som präglas av en hög digitaliseringstakt och 73 % av företagen anser att de har nytta av digitala satsningar. Rekrytering av digital (spets)kompetens bygger på att företagen vet vilka behov de har. I intervjuerna framkommer det dock att behoven ibland kan vara otydliga och det är svårt för företagen att veta om den nuvarande kompetensen är tillräcklig.

Alla företag utbildar och kompetensutvecklar för digital kompetens redan idag, men de har olika strategier för det. När ett företag ska göra en utbildningsinsats är det många som vänder sig till sina egna kontaktnät eller leverantörer, men det finns också en betydande grupp på 27 % som inte vet var de ska vända sig för att få tag i utbildningar inom digital kompetens. Det visar sig också att cirka 70 % av företagen utvecklar sin digitala kompetens i vardagen, det vill säga man lär sig när man arbetar. Här finns det tydliga behov som utbildningsanordnare måste hitta sätt att bemöta.

Ta del av behovsanalysen här

Förankring och validering

Resultaten kommer under våren och tidig höst att diskuteras och valideras i olika grupperingar. Dels för att se hur det som efterfrågas av SMF stämmer överens med de behov som finns i offentlig sektor, dels tillsammans med utbildningsanordnare och andra aktörer som kan stötta kompetensuppbyggnaden i länet.

Vissa resultat kommer att delas med pågående projekt och verksamheter för att utbildningsinsatser skall kunna erbjudas redan hösten 2022. Linnéuniversitetet erbjuder kurser för yrkesverksamma kopplat till digitalisering och det aktuella utbudet hittas här https://lnu.se/utbildning/kompetensutveckling/smart-industri-digitalisering-it/

Vägen framåt

Under hösten 2022 kommer akademien, andra utbildningsanordnare och -främjande organisationer att tillsammans ta fram en plan för att möta de behov som finns för att reducera den kompetensbrist som råder och hämmar små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft.

Vill ni samarbeta med oss under projektets gång är ni varmt välkomna att ta kontakt med vår projektledare Elin Gunnarsson för mer information.

Projektet är en del av forskningen i Kunskapsmiljö Linné Digitala transformationer.

Medarbetare

Finansiärer

finansiärernas logotyper