farmaceut pekar på surfplatta framför hylla med läkemedel

Projekt: Digitala kunskapsstöd om läkemedel till allmänheten

Syftet med det här projektet är att undersöka hur vi kan förbättra läkemedelsanvändning genom kunskapsstöd och stärkt patientmedverkan. Projektet ämnar också utreda hur denna typ av stöd kan följas upp på sikt, i form av effekter på säkerhet och följsamhet vid läkemedelsanvändning samt vårdkontakter.

Detta projekt avslutades i december 2020.

Fakta om projektet

Projektledare
Tora Hammar
Övriga projektmedlemmar
Mexhid Ferati, Sara Hamqvist, Päivi Jokela, Lina Nilsson, My Zetterholm
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, Region Stockholm, E-hälsomyndigheten  
Finansiär
Såddfinansiering från Plattform eHälsa
Tidsplan
Januari till december 2020
Ämne
Informatik (Institutionen för informatik, Fakulteten för teknik)
Medievetenskap och journalistik (Institutionen för medier och journalistik, Fakulteten för konst och humaniora)
Hälsovetenskap (Institutionen för medicin och optometri, Fakulteten för hälso- och livsvetenskap)

Mer om projektet

Sverige har en ledande roll inom utveckling av evidensbaserade kunskapsstöd för läkemedelsområdet. För vård och apotek finns kunskaps- och beslutsstöd som bland annat värderar risk för läkemedelsinteraktioner, biverkningar vid polyfarmaci. samt kontrollerar dosering av läkemedel.

Det finns en efterfrågan om att tillhandahålla motsvarande men anpassade kunskapsstöd även för allmänheten. Patienter blir idag alltmer delaktiga i sin vård vilket stöds av den digitala utvecklingen. Delaktiga och informerade patienter är ofta mer motiverade och följer sin behandling bättre.

Det finns idag några läkemedelstjänster och appar som riktar sig till patienter, men det är oklart hur väl de möter invånarnas behov. Inom Region Stockholm (enhet för nationella kunskaps- och beslutsstöd, JanusMed) och E-hälsomyndigheten har arbete påbörjats för att ta fram invånartjänster inom området. I samband med att nya typer av kunskapsstöd för allmänheten utvecklas och införs är det viktigt med forskning för att studera hur väl de möter allmänhetens behov, hur informationen uppfattas och kan utformas i användargränssnitt samt anpassas till olika användargrupper.

Syftet med det aktuella projektet är att undersöka hur vi kan förbättra läkemedelsanvändning genom kunskapsstöd och stärkt patientmedverkan. Projektet ämnar också utreda hur denna typ av stöd kan följas upp på sikt i form av effekter på säkerhet och följsamhet vid läkemedelsanvändning samt vårdkontakter. Metoderna kommer att inkludera såväl intervjuer, enkätstudier, participatory design, tvärvetenskapliga designworkshops samt epidemiologiska studier av effekter.

Projektet förväntas bidra till kunskap om hur kunskapstjänster för invånare kan utformas och följas upp, vilket på sikt kan leda till ökad patientmedverkan, förbättrad läkemedelsanvändning och ökad patientsäkerhet.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Interaction Design Research Group och Kunskapsmiljö Linné Hållbar hälsa.

Medarbetare