skog fotograferad uppifrån med bilväg i mitten

Projekt: Digitalisering av skogsbruket

Ett paradigmskifte sker inom skogsbruket, med nya möjligheter för skogsnäringen att använda sig av satellitdata, laserskanning, drönare och hantering av data från skogen längs hela produktionskedjan. Syftet med detta projekt är att ta fram information om vad som pågår inom digitaliseringen av skogsbruket i södra Sverige.

Detta projekt avslutades vid årsskiftet 2018-19.

Fakta om projektet

Projektledare
Johan Bergh
Övriga projektmedlemmar
Jan Cserpes, Cserpes Consulting AB
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet
Finansiär
Länsstyrelserna i Småland, det regionala skogsprogrammet
Tidsplan
30 juni–31 dec 2018
Ämnen
Skog och träteknik (institutionen för skog och träteknik, fakulteten för teknik)
Datavetenskap, medieteknik (institutionen för datavetenskap och medieteknik, fakulteten för teknik)

Mer om projektet

Det finns många pågående initiativ som rör hantering av digital information. De behöver samordnas och integreras för att hitta vägar till affärsnytta och effektivare hantering av data och information. Digitala traktdirektiv är ett exempel på en produkt som efterfrågas inom olika delar av skogsbruket.

Det är särskilt viktigt att arbeta för att öka förutsättningarna för att alla olika aktörer inom skogsnäringen kan dra nytta av digitaliseringens möjligheter. Ett första steg är att samordna initiativen som finns i södra Sverige. En del i detta innebär på sikt ett årligt råd som forum för dialog.

En förstudie genomfördes i form av bland annat intervjuer med de aktuella aktörerna, av vilka kan nämnas Skogsstyrelsen, Linnéuniversitetet (Linnaeus University Centre for Data Intensive Sciences and Applications; big data), Information Engineering Center, Skogforsk, SLU, RISE (testar drönare), skogsnäringen, innovationsplattformar, Tunga fordon och Katam technologies AB.

Syftet var att ta fram information om vad som pågår i södra Sverige, för framtida samordning och effektivisering av arbetet. En kort sammanfattning av förstudien följer här:

  • Det finns redan idag en stor bredd av tillämpningar inom många områden för skogsbruket, där digitala kartor och geodata är självklart och i många fall oumbärligt.
  • Branschen har redan teknologiskt möjliggjort en viss grad av sammanhängande, digitala flöden i sina processer, från att hämta ut grundläggande kartinformation och leverera förädlade kartunderlag för olika syften, till att kunna skicka information mellan maskiner och system i den skogliga processen.
  • Skogsnäringen har kommit en god bit på vägen inom flera områden, branschen har även tagit steg i digitaliseringen för stöd åt skogsägare.
  • Detta område har mer potential och utvecklas starkt just nu.
  • Teknologier som vi tror på idag och satsar resurser och kapital på att utveckla och hitta nyttor med kan snabbt slås ut av nya företeelser.
  • Virtuell verklighet (VR), förstärkt verklighet (AR) och 3D-kartor finns idag och teknologin börjar bli mogen, men än har inte de starka tillämpningarna kommit inom skogsbruket.
  • Inom nyare områden som automatisering (robotics), AI och maskininlärning finns det främst nyetablerade administrativa tillämpningar, dock än så länge få.
  • Många projekt är fortfarande på test- och labbstadiet, men dessa områden kommer att växa starkt och vi kommer att få se fler tillämpningar, även skogliga, som kommer skapa stor nytta inom de närmaste åren.
  • Digitaliseringen har redan påverkat skogsbruket genomgripande och brett och ses på många håll som en naturlig del i verksamheten och utvecklingen.
  • Digitaliseringen kommer även att vara den enskilt största påverkansfaktorn för förändring och innovation inom skogsbruket under de närmast åren och med all säkerhet även efter det.

Forskningen i projektet är en del i arbetet i forskargrupperna Skog och trä samt Forestry, Wood and Building Technologies.