allmän projektbild

Projekt: Ekologiskt riktig muddring och sanering av vattenområden (Life Sure)

Detta projekt ska demonstrera, utvärdera och kontrollera en kostnadseffektiv och innovativ muddringsteknik som påverkar den omgivande miljön minimalt. Det ska även undersöka möjligheterna till återvinning/återanvändning av de muddrade sedimenten inom lämpliga användningsområden som byggindustri och jordbruk.

Fakta om projektet

Projektledare
William Hogland
Övriga projektmedlemmar
Yahya Jani, Laura Ferrans och Stefan Tobiasson, Linnéuniversitetet; Tomas Lexinger, Kalmar kommun
Deltagande organisationer
Kalmar kommun (koordinator) och Linnéuniversitetet
Finansiär
EU:s klimat- och miljöprogram LIFE, samt Havs- och vattenmyndigheten (total budget 3 526 582 Euro)
Tidsplan
Juni 2017-juli 2021
Ämne
Miljövetenskap (Institutionen för biologi och miljö, Fakulteten för hälso- och livsvetenskap)
Webbplats
https://lifesure.kalmar.se

Mer om projektet

Sedimentmuddring är en åtgärd som är associerad med varje hamn, vik och vattendrag för att garantera navigationsnivåer samt minska föroreningsriskerna och igenväxning. Konventionell muddring är vanligtvis kopplad till störning av vattensystemet och omgivande miljö. Samtidigt är muddrade sediment antingen dumpade som avfall vid deponier eller ibland i öppna hav.

Life Sure-projektet syftar till att demonstrera, utvärdera och kontrollera en kostnadseffektiv och innovativ muddringsteknik som ger en minimal påverkan på den omgivande miljön jämfört med de konventionella muddringsmetoderna. Life Sure-projektet undersöker också möjligheterna till återvinning/återanvändning av de muddrade sedimenten inom olika lämpliga användningsområden som byggindustri och jordbruk, istället för att dumpa sedimenten som avfall.

Projektet drivs i samarbete mellan Kalmar kommun (projektledare) och Linnéuniversitetet med hjälp av entreprenörer och beslutsfattare. Forskargruppen The Environmental Science and Engineering Group (ESEG) vid Linnéuniversitetet ansvarar för övervakning och utvärdering av muddringssystemet, samt för ställda hypoteser kring miljövänlighet, kostnadseffektivitet och lättanvänt system. Metoder för utvinning av värdefulla ämnen som metaller och näringsämnen undersöks också av forskarna vid Linnéuniversitetet. Målsättningen blir att extrahera dessa resurser och föra dem tillbaka till den cirkulära ekonomin som sekundära råmaterial samt reservera jordens naturresurser för framtidens behov.

Medarbetare